Vakantiegeld berekenen is een belangrijk aspect van de arbeidsvoorwaarden in Nederland. Vakantiegeld, ook bekend als vakantietoeslag, is een extra beloning van 8% bovenop het brutoloon van werknemers. Dit bedrag is bedoeld om werknemers financieel in staat te stellen vakantie te nemen en wordt meestal één keer per jaar, in mei of juni, uitbetaald.

 

Voor zowel werknemers als werkgevers is het cruciaal om te begrijpen hoe dit extra salaris wordt berekend en uitgekeerd. 

Inhoud

Wat is vakantiegeld?

Vakantiegeld, ook bekend als vakantietoeslag, is een extra beloning van 8% bovenop het brutoloon van werknemers. Vakantiegeld is een wettelijke verplichting voor werkgevers in Nederland en dient ter compensatie van de extra kosten die werknemers maken tijdens hun vakantie.

Vakantiegeld wordt opgebouwd over het afgelopen jaar, meestal vanaf juni van het voorgaande jaar tot en met mei van het huidige jaar. Het wordt berekend over het brutoloon inclusief toeslagen zoals overwerk, maar bijzondere beloningen zoals bonussen tellen niet mee. De uitbetaling vindt vaak plaats in één keer, maar sommige werkgevers kiezen ervoor om het vakantiegeld elke maand uit te keren als onderdeel van het reguliere salaris.

Regels en wetgeving rondom vakantiegeld

In Nederland is vakantiegeld wettelijk vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Elke werknemer heeft recht op 8% van het bruto jaarsalaris als vakantietoeslag. Deze regeling geldt ook tijdens ziekte en voor deeltijdwerkers. Bijzondere beloningen zoals bonussen en een dertiende maand tellen niet mee in de berekening van het vakantiegeld.

Werknemers hebben recht op vakantiegeld vanaf het moment dat zij in dienst treden, en het wordt opgebouwd gedurende het jaar. Bij beëindiging van het dienstverband moet het opgebouwde vakantiegeld direct worden uitgekeerd.

Voor deeltijdwerkers wordt vakantiegeld pro rata berekend op basis van het aantal gewerkte uren en het verdiende loon. Ook werknemers met een uitkering, zoals een WW-uitkering, hebben recht op vakantiegeld. Dit wordt vaak gelijktijdig met de uitkering uitgekeerd, meestal in mei.

Hoe berekent u vakantiegeld?

Het vakantiegeld berekenen is vrij eenvoudig. Hier is een stapsgewijze uitleg:

 1. Neem het bruto maandsalaris.
 2. Neem daar 8% van. 
 3. Voorbeeld: bij een bruto maandsalaris van € 2.500, is het maandelijkse vakantiegeld € 200 (2.500 x 0.08). Over een jaar is dit € 2.400 (200 x 12).

Bij deeltijdwerkers wordt het vakantiegeld berekend over de volle waarde van het verdiende loon gedurende het afgelopen jaar.

Hoeveel vakantiegeld krijg ik netto?

Bij het berekenen van uw netto vakantiegeld is het belangrijk om te weten hoeveel belasting u betaalt over uw vakantiegeld. Het bruto vakantiegeld bedraagt 8% van uw bruto jaarsalaris, maar er wordt belasting over vakantiegeld geheven, wat het netto bedrag vermindert. Hier is een eenvoudig stappenplan voor het netto vakantiegeld berekenen:

 1. Bereken het bruto vakantiegeld:
  • Stel, uw bruto jaarsalaris is € 30.000.
  • Het bruto vakantiegeld is 8% van € 30.000 = € 2.400.
 2. Bepaal het belastingtarief:
  • Vakantiegeld valt vaak onder een hoger belastingtarief. Stel, dit tarief is 37%.
 3. Bereken de belasting over het vakantiegeld:
  • 37% van € 2.400 = € 888.
 4. Bereken het netto vakantiegeld:
  • Bruto vakantiegeld (€ 2.400) - belasting (€ 888) = € 1.512.

Dus, bij een bruto jaarsalaris van €30.000 ontvangt u netto €1.512 aan vakantiegeld na aftrek van belasting. De exacte cijfers kunnen variëren afhankelijk van uw persoonlijke situatie en actuele belastingtarieven.

Berekening van werkgeverslasten

Werkgevers moeten rekening houden met de werkgeverslasten bij het uitbetalen van vakantiegeld. Deze lasten zijn onder andere premies voor sociale verzekeringen en pensioenbijdragen. De exacte kosten kunnen variëren afhankelijk van cao-afspraken en bedrijfsregelingen. Werkgevers moeten ook rekening houden met de waarde van de overuren als deze meetellen voor de berekening van het vakantiegeld.

Uitbetaling van vakantiegeld en alternatieve uitbetalingen

De meeste werkgevers betalen het vakantiegeld in mei of juni, net voor de zomervakantieperiode. Dit is niet verplicht - betaling kan ook op andere momenten plaatsvinden, bijvoorbeeld per maand of volgens een Individueel Keuzebudget (IKB). Dit hangt af van de afspraken die gemaakt zijn tussen werkgever en werknemer. De exacte datum kan per bedrijf verschillen, maar het is belangrijk dat werknemers in ieder geval jaarlijks hun vakantiegeld ontvangen.

Bij maandelijkse betaling wordt het vakantiegeld verdeeld over de twaalf maanden van het jaar en toegevoegd aan het reguliere salaris. Dit kan helpen om financiële stabiliteit te bieden en voorkomt een plotselinge toename van belastingheffing in één specifieke maand.

Een IKB biedt werknemers de flexibiliteit om zelf te kiezen wanneer en hoe ze hun vakantiegeld willen ontvangen, bijvoorbeeld in ruil voor extra vrije dagen of voor specifieke uitgaven zoals opleidingen. Dit systeem helpt ook om de belastingdruk te spreiden, wat voordelig kan zijn voor de netto-ontvangst van het vakantiegeld. Werknemers moeten duidelijke afspraken maken met de werkgever over de uitbetalingsdatum en de manier van uitbetaling om misverstanden te voorkomen. 

Vakantiegeld en vakantieverlof

Vakantiegeld moet niet worden verward met vakantieverlof. Vakantieverlof betreft de dagen waarop een werknemer vrij heeft, terwijl vakantiegeld een financiële vergoeding is om deze verlofdagen te kunnen bekostigen.

Vakantieverlof geeft werknemers het recht om gedurende een bepaalde periode vrij te nemen van hun werk zonder loonverlies, gebaseerd op het aantal jaren dat zij in dienst zijn en de afspraken die zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of cao.

Vakantiegeld, daarentegen, is een extra uitkering van 8% van het bruto jaarsalaris, bedoeld om de kosten van vakanties te dekken. Dit systeem zorgt ervoor dat werknemers niet alleen de tijd, maar ook de financiële middelen hebben om daadwerkelijk van hun vakantie te kunnen genieten.

Het onderscheid tussen beide is belangrijk om misverstanden te voorkomen en om werknemers goed geïnformeerd te houden over hun rechten en vergoedingen.

Vakantiegeld en bijzondere beloningen

Bijzondere beloningen zoals bonussen en een dertiende maand tellen niet mee in de berekening van het vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt berekend op basis van het reguliere brutoloon. Dit betekent dat alleen het vaste salaris en eventuele structurele toelagen, zoals de basisbeloning en overwerktoeslagen, in aanmerking komen voor de berekening van het vakantiegeld.

De berekening houdt geen rekening met eenmalige of incidentele uitkeringen, aangezien deze geen vast onderdeel van het loon vormen. Deze regel zorgt ervoor dat het vakantiegeld een stabiele en voorspelbare component blijft van de totale beloning, zonder invloed van variabele inkomenscomponenten.

Hierdoor kunnen werknemers rekenen op een consistente opbouw van vakantiegeld, ongeacht schommelingen in hun totale jaarlijkse inkomsten. Ook bij deeltijdwerkers wordt het vakantiegeld berekend op basis van het pro rata brutosalaris, waardoor zij een evenredig deel van het vakantiegeld ontvangen.

Uitbetaling tijdens ziekte

Ook tijdens ziekte hebben werknemers recht op vakantiegeld. Dit betekent dat het vakantiegeld doorbetaald wordt over de periode dat de werknemer ziek is. De berekening blijft hetzelfde als bij normale dienstverbanden.

Ongeacht de duur van de ziekteperiode blijft de opbouw van vakantiegeld doorgaan, gebaseerd op het brutosalaris dat de werknemer zou hebben ontvangen indien hij of zij niet ziek was. Dit zorgt ervoor dat werknemers tijdens ziekte niet financieel worden benadeeld en nog steeds kunnen rekenen op hun volledige vakantietoeslag.

Daarnaast is het belangrijk te weten dat dit recht op vakantiegeld tijdens ziekte wettelijk is vastgelegd, wat extra zekerheid biedt voor werknemers die langdurig ziek zijn. Ook werknemers die gedeeltelijk ziek zijn en deeltijds werken, ontvangen vakantiegeld over hun volledige loon.

Hierdoor blijft het vakantiegeld een betrouwbare en constante factor in de totale beloning van werknemers, ongeacht hun gezondheidstoestand gedurende het jaar.

Vakantiegeld bij een uitkering

Mensen die een uitkering ontvangen, zoals een WW-uitkering, hebben ook recht op vakantiegeld. Dit wordt vaak tegelijk met de uitkering uitgekeerd, meestal in mei. Het bedrag aan vakantiegeld wordt berekend op basis van de uitkering die men gedurende het jaar heeft ontvangen.

Voor uitkeringsgerechtigden wordt vakantiegeld meestal automatisch gereserveerd door de uitkeringsinstantie en op een vast moment in het jaar uitbetaald. Dit zorgt ervoor dat ook zij financiële middelen hebben om vakantie te nemen, vergelijkbaar met werknemers in loondienst.

Naast de WW-uitkering geldt dit ook voor andere sociale uitkeringen, zoals de bijstandsuitkering, waarbij het vakantiegeld een vast percentage van de ontvangen uitkering vertegenwoordigt. Het recht op vakantiegeld blijft bestaan zolang men een uitkering ontvangt, waardoor ook werklozen en andere uitkeringsgerechtigden verzekerd zijn van deze extra financiële steun.

Kan het recht op vakantiegeld komen te vervallen?

Het recht op vakantiegeld kan in principe niet komen te vervallen zolang er sprake is van een dienstverband. Dit betekent dat werknemers altijd recht hebben op de opbouw van vakantiegeld zolang zij in dienst zijn van een werkgever. Alleen bij beëindiging van het dienstverband kan de uitbetaling van het opgebouwde vakantiegeld op een ander moment dan normaal plaatsvinden.

Bij het einde van de arbeidsovereenkomst, ongeacht de reden van beëindiging, moet de werkgever het volledige opgebouwde vakantiegeld aan de werknemer uitbetalen. Dit geldt zowel voor vaste als tijdelijke contracten.

In het geval van ontslag of vrijwillig vertrek van de werknemer, blijft de werkgever verplicht om het vakantiegeld over de gewerkte periode uit te betalen. Ook als de werknemer gedurende het jaar uit dienst treedt, ontvangt hij of zij het vakantiegeld dat tot dat moment is opgebouwd. Hierdoor zijn werknemers altijd verzekerd van compensatie voor hun vakantiedagen, zelfs bij beëindiging van hun werkrelatie.

Conclusie

Vakantiegeld berekenen is essentieel voor werknemers om te begrijpen wat hun jaarlijkse toelage is en wanneer ze deze kunnen verwachten. Door de juiste berekeningen en kennis van de regels, kunnen zowel werknemers als werkgevers profiteren van een goed geregeld systeem.

Veelgestelde vragen

Hoeveel vakantiegeld krijg ik?

Uw vakantiegeld is 8% van uw bruto jaarsalaris. Bijvoorbeeld, bij een bruto maandsalaris van € 2.500, ontvangt u jaarlijks € 2.400 aan vakantiegeld.

Wanneer wordt vakantiegeld uitbetaald?

Het vakantiegeld wordt meestal in mei of juni uitbetaald, maar kan ook op andere momenten worden uitgekeerd afhankelijk van de afspraken tussen werkgever en werknemer.

Wat zijn de regels rondom vakantiegeld bij bijzondere situaties zoals ziekteverlof of deeltijdwerk?

Tijdens ziekte en deeltijdwerk hebt u recht op vakantiegeld. De berekening blijft hetzelfde, namelijk 8% van het bruto jaarsalaris. Bij ziekte wordt vakantiegeld doorbetaald gedurende de ziekteperiode.

Lees onze andere artikelen: 

Laatste artikelen

Bericht delen