We vertellen u wat solvabiliteit is, hoe u het berekent met voorbeelden en formules, het belang van solvabiliteit voor bedrijven en het verschil met liquiditeit

Inhoud

Solvabiliteit is een kernbegrip in de financiële wereld, waarmee de mate wordt aangeduid waarin een organisatie in staat is haar lange termijnschulden af te betalen. Het geeft een duidelijk beeld van de financiële gezondheid van een onderneming.

Voor ondernemers is het van essentieel belang om de solvabiliteit van hun bedrijf te kennen. Het bepaalt namelijk hoe aantrekkelijk en betrouwbaar het bedrijf is voor kredietverstrekkers en investeerders. Een gezonde solvabiliteitsratio geeft aan dat het bedrijf een stabiele financiële basis heeft, terwijl een lage ratio kan wijzen op potentiële financiële problemen op de lange termijn.

De betekenis van solvabiliteit

Solvabiliteit duidt op de capaciteit van een onderneming om haar langlopende schulden af te betalen. Het is een indicator die het eigen vermogen van een bedrijf vergelijkt met het totale vermogen. In essentie geeft het aan in welke mate de onderneming afhankelijk is van externe financiering versus eigen financiering.

Verschil tussen solvabiliteit en liquiditeit

Hoewel solvabiliteit en liquiditeit beide indicatoren zijn van de financiële gezondheid van een onderneming, hebben ze verschillende betekenissen. 

Solvabiliteit richt zich op de lange termijn en kijkt naar de mogelijkheid om alle schulden af te betalen, terwijl liquiditeit zich focust op de korte termijn en het vermogen van een bedrijf om aan de lopende verplichtingen te voldoen. Een onderneming kan liquide zijn en haar korte termijn verplichtingen nakomen, maar toch een lage solvabiliteit hebben, wat duidt op potentiële problemen op de lange termijn.

Waarom is solvabiliteit belangrijk?

Solvabiliteit is niet zomaar een willekeurige financiële term; het is een thermometer voor het financiële welzijn van een onderneming. Een hoge solvabiliteit wijst op een gezond evenwicht tussen eigen vermogen en vreemd vermogen, wat aangeeft dat een bedrijf op eigen benen kan staan en niet overmatig afhankelijk is van externe financieringen. Een gezonde balans zorgt voor stabiliteit, zelfs in economisch onzekere tijden.

Het vertrouwen van stakeholders

De solvabiliteitsratio speelt een belangrijke rol in het vertrouwen dat stakeholders, zoals investeerders, aandeelhouders en kredietverstrekkers, hebben in een bedrijf. Een gunstige solvabiliteitsratio kan de deur openen naar gunstige leenvoorwaarden, terwijl een lage solvabiliteit investeerders zal afschrikken. Het onderhouden van een gezonde solvabiliteit is dus niet alleen van belang voor de onderneming zelf, maar beïnvloedt ook direct de relatie met externe partijen.

De formule van solvabiliteit: Hoe berekent u de solvabiliteit?

De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen en het totaal aan vermogen binnen een bedrijf. In formulevorm: 

Solvabiliteitspercentage = Eigen vermogen / Totaal vermogen x 100%

Solvabiliteit kan zowel op korte als op lange termijn worden beoordeeld. Korte termijn solvabiliteit, vaak aangeduid met de huidige ratio, geeft inzicht in de capaciteit van een bedrijf om kortlopende schulden af te lossen. Lange termijn solvabiliteit daarentegen, vaak gemeten met de solvabiliteitsratio, toont de algehele financiële gezondheid en de capaciteit van het bedrijf om aan alle verplichtingen te voldoen.

De berekening in eenvoudige stappen

Dit is wat u moet doen om uw solvabiliteit te berekenen:

  1. Bepaal het eigen vermogen van de onderneming. Dit is te vinden op de balans.
  2. Bepaal het totale vermogen (som van eigen vermogen en vreemd vermogen).
  3. Vul deze waarden in de bovengenoemde formule in om de solvabiliteit te berekenen.

Een solvabiliteitsratio van 25% betekent dat een kwart van het totale vermogen van een bedrijf bestaat uit eigen vermogen. Hoe hoger dit percentage, hoe beter een bedrijf in staat is om aan de verplichtingen op lange termijn te voldoen. Een percentage boven de 30% wordt over het algemeen als gezond beschouwd.

Voorbeeld van de berekening van de solvabiliteit

Stel, een bedrijf heeft een eigen vermogen van €500.000 en een totaal vermogen van €2.000.000. De solvabiliteit wordt dan: (€500.000/€2.000.000) x 100% = 25%.

Wat is een goede solvabiliteit?

Een solvabiliteitsratio biedt inzicht in de mate waarin een bedrijf in staat is om aan de langlopende schulden te voldoen. Een algemeen geaccepteerde benchmark is dat een solvabiliteitsratio van minimaal 25% als voldoende wordt beschouwd.

Gezonde solvabiliteit voor verschillende soorten bedrijven

De ideale solvabiliteit kan variëren afhankelijk van de sector. Voor kapitaalintensieve industrieën, zoals productiebedrijven, kan een lagere solvabiliteit acceptabel zijn, terwijl dienstverlenende bedrijven vaak een hogere ratio hebben.

Hoe hoog moet de solvabiliteit idealiter zijn?

Hoewel 25% vaak als minimum wordt beschouwd, streven veel bedrijven naar een solvabiliteitsratio tussen de 30% en 50%. Hierbij geldt: hoe hoger het percentage, hoe groter de financiële stabiliteit en het vermogen van het bedrijf om schulden op lange termijn af te betalen. 

Factoren die de solvabiliteit beïnvloeden

De solvabiliteit wordt sterk beïnvloed door de verhouding tussen activa en schulden. Als een bedrijf meer activa heeft in verhouding tot de schulden, zal het een hogere solvabiliteitsratio hebben. Daarnaast heeft de winstgevendheid ook direct invloed op het eigen vermogen en dus ook op de solvabiliteit.

Externe economische factoren

Economische recessies, rentestijgingen of veranderende marktomstandigheden kunnen het vermogen van een bedrijf om de schulden af te betalen beïnvloeden, wat directe gevolgen kan hebben voor de solvabiliteitsratio.

Tips om de solvabiliteit te verbeteren

Het verbeteren van de solvabiliteit vraagt om een strategische aanpak die de financiële stabiliteit bevordert.

Verhogen van het eigen vermogen 

Eén manier om de solvabiliteit te verbeteren is door het eigen vermogen te versterken. Dit kan bijvoorbeeld door het uitgeven van nieuwe aandelen waarmee er extra kapitaal wordt aangetrokken.

Schulden verminderen of herstructureren

Door schulden te verminderen of te herstructureren kan een bedrijf de financiële last verlagen, wat een direct positief effect heeft op de solvabiliteitsratio.

Verkoop van niet-essentiële activa

Het verkopen van activa die niet essentieel zijn voor de bedrijfsvoering kan ook helpen om directe liquiditeit te genereren en schulden af te lossen.

Verhoging van operationele efficiëntie en winstgevendheid

Door processen te optimaliseren en efficiënter te werken, kan een bedrijf de winstgevendheid vergroten. Een hogere winstgevendheid draagt bij aan een betere solvabiliteitsratio. 

Solvabiliteit: Valstrikken en veelvoorkomende misvattingen

Een veelvoorkomende misvatting is dat een extreem hoge solvabiliteit altijd positief is. Hoewel een gezonde solvabiliteitsratio belangrijk is, kan een te hoge ratio wijzen op een onbenut potentieel van investeringen die het rendement kunnen verhogen.

Praktische stappen: Hoe berekent u de solvabiliteit van een bedrijf?

Met de formule voor solvabiliteit kan men handmatig de solvabiliteit van een bedrijf berekenen, maar er zijn ook diverse software-tools en financiële platforms beschikbaar die deze taak vereenvoudigen. Deze tools automatiseren het proces en geven snel inzicht in de solvabiliteitsratio van een onderneming. Excel is een veelgebruikt hulpmiddel, maar er zijn ook gespecialiseerde financiële software-oplossingen die geavanceerdere analyses aanbieden.

Wanneer en hoe een financieel adviseur raadplegen 

Als ondernemer kan het soms complex zijn om alle financiële ratio's te interpreteren. In zulke gevallen kan het raadzaam zijn om een financieel adviseur of accountant te raadplegen. Deze experts kunnen niet alleen helpen bij de berekening van de solvabiliteit, maar ook gedegen advies geven over hoe u de financiële gezondheid van uw bedrijf kunt verbeteren. Vooral bij belangrijke zakelijke beslissingen of investeringen is hun expertise van onschatbare waarde.

Finom en het MKB

Finom biedt ondernemers een uitgebreid platform voor effectief beheer van zowel persoonlijke als bedrijfsfinanciën. Open een zakelijke rekening bij Finom en profiteer van een moderne factureringstool, snelle internationale betalingen en fysieke en virtuele kaarten.

Conclusie: Het streven naar een gezonde solvabiliteit

Solvabiliteit is onmiskenbaar een belangrijk aspect in de financiële gezondheid van elke onderneming. Het geeft niet alleen inzicht in de mate waarin een bedrijf in staat is om aan de langlopende verplichtingen te voldoen, maar het beïnvloedt ook het vertrouwen van stakeholders, kredietverstrekkers en potentiële investeerders. Een gezonde solvabiliteit, waarbij er een evenwicht is tussen schulden en eigen vermogen, is dan ook een streefdoel voor elke ondernemer. Terwijl sommige bedrijven wellicht een groot deel van hun activa gefinancierd hebben met vreemd vermogen, is het essentieel om de verhouding tussen dit vreemd vermogen en het eigen geld nauwlettend in de gaten te houden. In het streven naar financiële stabiliteit en het opbouwen van een robuuste onderneming is de solvabiliteitsratio een onmisbare indicator voor zowel huidige als toekomstige successtrategieën.

Veelgestelde vragen

Wat is solvabiliteit?

Solvabiliteit is een financiële ratio die aangeeft in welke mate een bedrijf in staat is om de langlopende schulden af te lossen. Het meet het aandeel van het eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen. Een hogere solvabiliteitsratio geeft aan dat een bedrijf beter gepositioneerd is om de schulden af te lossen.

Wat is een goede solvabiliteit?

Een 'goede' solvabiliteit kan variëren afhankelijk van de sector en economische omstandigheden. Over het algemeen wordt een solvabiliteitsratio tussen 25% en 40% als gezond beschouwd, maar het is belangrijk om sectorspecifieke benchmarks te raadplegen.

Hoe kan de solvabiliteit verbeterd worden?

Er zijn verschillende manieren om de solvabiliteit te verbeteren: 

  • Verhoog het eigen vermogen, bijvoorbeeld door nieuwe aandelen uit te geven of winsten te herinvesteren.
  • Verminder schulden, bijvoorbeeld door leningen af te lossen of te herstructureren.
  • Verhoog de operationele efficiëntie en winstgevendheid.
  • Verkoop van niet-essentiële activa.

Is een hoge solvabiliteit goed?

Over het algemeen wordt een hoge solvabiliteit als positief beschouwd omdat het aangeeft dat een bedrijf financieel stabiel is en minder risico loopt ten opzichte van schuldeisers. Echter, een extreem hoge solvabiliteit kan ook wijzen op gemiste investeringsmogelijkheden of een te conservatieve financiële strategie. Het is dus belangrijk om een goed evenwicht te vinden.

Lees verder in onze andere artikelen:

Laatste artikelen

Bericht delen