Wist u dat de Nederlandse belastingtarieven in 2024 zijn veranderd? Een van de belangrijkste wijzigingen is de stijging van het belastingtarief in de eerste schijf van Box 1 naar 36,97%. Daarnaast zijn er updates in aftrekposten en heffingskortingen. Hoeveel belasting betaalt u in 2024? Laten we eens dieper ingaan op de veranderingen en hoe u ze in uw voordeel kunt gebruiken.

Inhoud

Belastingtarieven 2024 inkomstenbelasting

In Nederland wordt de inkomstenbelasting berekend via een schijvensysteem. In dit systeem stijgen de belastingtarieven naarmate het inkomen toeneemt, waardoor mensen met hogere inkomens proportioneel meer belasting betalen dan mensen met lagere inkomens. 

Hoe werkt dat nu precies?

 1. Bepaling van belastbaar inkomen: uw belastbaar inkomen omvat het totale inkomen uit verschillende bronnen minus aftrekposten, zoals hypotheekrente en studiekosten.
 2. Verdeling in schijven: dit belastbaar inkomen wordt verdeeld over schijven of inkomenscategorieën, waarbij iedere schijf een eigen belastingtarief heeft.
 3. Belastingberekening: de belasting berekent u door uw inkomen in iedere schijf te vermenigvuldigen met de bijbehorende belastingtarieven. Deze bedragen dient u bij elkaar op te tellen om het totale bedrag aan inkomstenbelasting te krijgen.

Belastingtarieven per schijf

De Belastingdienst hanteert drie categorieën van inkomsten voor de inkomstenbelasting, namelijk:

 1. Box 1: werk en woning: Het belastbaar inkomen uit werk en woning.
 2. Box 2: het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang in een onderneming.
 3. Box 3: het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (vermogen).

Box 1: inkomen uit werk en woning en belastingtarieven

In box 1 vallen inkomsten uit arbeid, zoals salaris, fooien, winst uit onderneming, uitkeringen, pensioenen, alimentatie en inkomsten als freelancer of zelfstandige. Ook inkomsten uit de eigen woning, zoals het eigenwoningforfait, vallen hieronder.

Het belastingtarief voor box 1 bestaat uit twee schijven. In 2024 is het gecombineerde tarief in de eerste schijf 36,97% (een lichte stijging ten opzichte van 2023), terwijl het tarief in de tweede schijf 49,50% is (hetzelfde als in 2023). Na het bereiken van de AOW-leeftijd geldt een aangepast tarief.

Voorbeeld: stel dat Jan in 2024 een belastbaar inkomen heeft van € 40.000 uit zijn baan als consultant (box 1).

Belastingtarieven voor box 1:

Eerste schijf: 36,97% (tot € 73.507)

Tweede schijf: 49,50% (over het resterende bedrag)

De belasting in de eerste schijf zou dan zijn: € 40.000 x 36,97% = € 14.788

De belasting in de tweede schijf is (€ 40.000 - € 73.507) x 49,50% = € 0 (aangezien Jan onder het drempelbedrag valt).

De totale inkomstenbelasting voor box 1 zou voor Jan uitkomen op € 14.788.

Heffingskortingen

Belastingplichtigen hebben mogelijk recht op één of meer belastingkortingen om de belastingdruk te verlagen. Dit worden ook wel heffingskortingen genoemd.

De verschillende heffingskortingen zijn:

 • Algemene heffingskorting
 • Arbeidskorting
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • Heffingskortingen voor AOW-gerechtigden
 • Jonggehandicaptenkorting
 • Heffingskorting voor groene beleggingen

De meestvoorkomende heffingskortingen zijn de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. De algemene heffingskorting verlaagt uw inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Het bedrag hangt af van uw leeftijd en of u het hele jaar in Nederland woont. De arbeidskorting is een heffingskorting die u ontvangt als u werkt. Het wordt berekend over uw arbeidsinkomen.

Terug naar het voorbeeld van Jan: de maximale algemene heffingskorting bedraagt € 3,362​ voor mensen die nog niet de AOW leeftijd bereikt hebben (2024). Jan heeft een belastbaar inkomen van € 40.000 en is jonger dan de AOW-leeftijd. Hij heeft daarom recht op de maximale algemene heffingskorting van € 3.362​.

De belasting die Jan uiteindelijk moet betalen, wordt verminderd met de algemene heffingskorting: € 14.788 - € 3.362​ = € 11.426.

Andere belastingen en belastingtarieven

Laten we eens kijken naar de tarieven voor andere belastingen in 2024.

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting is van toepassing op bedrijven met bepaalde rechtsvormen, zoals bv's en nv's.

De belastingtarieven 2024 voor de vennootschapsbelasting zijn als volgt:

 • Voor belastbare bedragen tot en met € 200.000 geldt een tarief van 19,0%.
 • Voor belastbare bedragen boven € 200.000 geldt een tarief van 25,8%.

Btw

De btw is de belasting die u dient te betalen over uw omzetEr zijn diverse btw tarieven, namelijk:

 • 21% btw: dit is het standaardtarief dat geldt voor de meeste producten en diensten.
 • 9% btw: het verlaagde tarief van 9% is van toepassing op specifieke goederen, zoals etenswaren en bepaalde diensten.
 • 0% btw: voor andere goederen en diensten geldt een btw-tarief van 0%. Dit tarief is van toepassing bij internationale handel en in sommige gevallen in de visserij en scheepvaart.
 • Vrijgesteld: bepaalde goederen en diensten zijn vrijgesteld van btw. De btw die voor deze goederen of diensten wordt betaald, kan niet worden afgetrokken als voorbelasting.

Andere belastingen en belastingtarieven 2024

Naast de vennootschapsbelasting en btw, zijn er nog een aantal andere relevante belastingen, zoals:

Inkomstenbelasting in box 3 en belastingtarieven 2024

Box 3 van de inkomstenbelasting gaat over de belasting van inkomen uit vermogen. Vermogen omvat bezittingen zoals spaargeld, aandelen en een eventuele tweede woning. Het vermogen wordt berekend als de waarde van alle bezittingen minus eventuele schulden. Een deel van dit vermogen is vrijgesteld van belasting, en dit wordt het heffingsvrij vermogen genoemd.

In 2024 bedraagt het heffingsvrij vermogen € 57.000, of € 114.000 indien u een fiscale partner hebt. Het belastingtarief over het vermogen in box 3 is in 2024 vastgesteld op 36%, een stijging ten opzichte van het tarief van 32% in 2023. De komende jaren zal het tarief voor box 3 op 36% blijven staan. 

Er bestaat bovendien een vrijstelling voor een deel van uw groene beleggingen en groene spaartegoeden. In 2024 mag u tot € 71.251 groen sparen. Over dit bedrag betaalt u dan geen vermogensrendementsheffing in box 3. Indien u een fiscale partner hebt, bedraagt de gezamenlijke vrijstelling maximaal € 142.502 in 2024.

Premie volksverzekeringen

Dan zijn er nog de volksverzekeringen, en die omvatten de volgende:

 • Algemene Ouderdomswet (AOW): de AOW voorziet in een inkomen voor mensen na het bereiken van de AOW-leeftijd. 
 • Algemene nabestaandenwet (Anw): de Anw biedt inkomen aan mensen die bijvoorbeeld zorg dragen voor jonge kinderen na het overlijden van hun partner.
 • Wet langdurige zorg (Wlz): de Wlz dekt de kosten van specifieke medische zorg.

U bent verplicht premie te betalen voor de volksverzekeringen als u:

 • In Nederland woont en een inkomen heeft uit werk.
 • Buiten Nederland woont, maar wel in Nederland in loondienst bent.
 • In Nederland verzekerd bent op basis van de EG-Verordening of een internationaal verdrag inzake sociale zekerheid.

Tips om te besparen

Wilt u graag weten hoe u uw belastingtarieven in 2024 zo laag mogelijk kunt houden? Hieronder vindt u een aantal handige tips:

 • Aftrekposten benutten: zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de aftrekposten gedurende het jaar, zodat u deze kunt benutten bij het invullen van uw belastingaangifte in het daaropvolgende jaar.
 • Gebruik heffingskortingen: voorbeelden hiervan zijn de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor werkende ouders en kortingen voor jonge gehandicapten.
 • Zakelijke reiskosten: ongeacht het vervoermiddel dat u gebruikt voor zakelijke reizen, kunt u de bijbehorende kosten aftrekken.
 • Toeslagen: toeslagen kunnen helpen om uw vaste lasten te verlagen, zoals huur-, kinderopvang- of zorgtoeslag. 
 • Wijzigen tijdig doorgeven: zorg ervoor dat u wijzigingen in uw persoonlijke situatie tijdig doorgeeft aan de Belastingdienst om te voorkomen dat u toeslagen misloopt of achteraf moet terugbetalen.
 • Tips voor ZZP’ers en starters: in 2024 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 3.750. Starters kunnen mogelijk profiteren van een verhoogde aftrekpost - de startersaftrek - van € 2.123. 

Conclusie belastingtarieven 2024

Nederland hanteert een schijvenstelsel voor het belastbaar inkomen, waarbij hogere inkomens hogere belastingtarieven betalen. Elke schijf heeft daarbij een eigen belastingtarief. Belastingplichtigen kunnen profiteren van verschillende aftrekposten en heffingskortingen, zoals de zelfstandigenaftrek en de algemene heffingskorting, om de belastingdruk te verlagen. Meer informatie over belastingtarieven 2024 is te vinden op de website van de BelastingdienstRijksoverheid en Consumentenbond

FAQ

Wat zijn de voordelen of nadelen van de belastingtarieven in 2024 voor de economie?

Voor 2024 zijn heffingskortingen en schijfgrenzen met 9,49% geïndexeerd, wat gunstig is voor belastingbetalers. Hierdoor hoeven mensen in loondienst en gepensioneerden minder belasting te betalen in 2024.

Welke aftrekposten of belastingvoordelen zijn beschikbaar voor belastingbetalers in 2024?

In 2024 is er een scala aan aftrekposten en belastingvoordelen. Zo zijn er de zelfstandigenaftrek en startersaftrek voor ondernemers en de hypotheekrenteaftrek voor huiseigenaren.

Hoe kan ik mijn belastingaangifte optimaliseren om te profiteren van de belastingtarieven van 2024?

Voor een optimale benutting van de belastingtarieven in 2024, is het aan te raden gebruik te maken van aftrekposten en ervoor te zorgen dat u in aanmerking komt voor heffingskortingen. Daarnaast kan het raadplegen van een belastingadviseur belangrijk zijn om zo goed mogelijk te profiteren van belastingtarieven.

Lees onze andere artikelen: 

Laatste artikelen

Bericht delen