Een 0 uren contract biedt u als werkgever veel flexibiliteit: met dit oproepcontract werkt een werknemer alleen op de dagen of uren dat u deze oproept. Op deze pagina gaan we u alles laten weten over hoe deze contractvorm precies in elkaar zit en waar u als werkgever op moet letten. Ook kijken we naar de voor- en nadelen en verplichtingen waar u als ondernemer mee te maken hebt.

Inhoud

Wat is een 0 uren contract?

Een 0 uren contract is een type arbeidsovereenkomst waarbij de rechtspersoon niet verplicht is om een werknemer een vast aantal uren te bieden. De werknemer wordt opgeroepen voor werk wanneer dat nodig is, zonder garantie op een minimum aantal werkuren. Dit biedt flexibiliteit voor zowel de rechtspersoon als de werknemer.

Er zijn drie verschillende soorten oproepcontracten, waarvan het nul uren contract er een is. De andere twee zijn het oproepcontract met voorovereenkomst en het min maxcontract.

Bij een oproepcontract met voorovereenkomst zijn er afspraken gemaakt over een vast aantal uren dat de werknemer minimaal zal werken. De werknemer kan opgeroepen worden voor extra uren boven dit minimum, waarbij de betaling meestal gebaseerd is op de werkelijk gewerkte uren.

Een min maxcontract is een vast of tijdelijk contract maar wel met een minimum aantal uren per week. Dit kan bijvoorbeeld aantrekkelijk zijn voor iemand met een eenmanszaak of een andere rechtspersoon die soms even hulp nodig heeft voor bepaalde werkzaamheden.

Wanneer u als werkgever graag de beschikking hebt over voldoende personeel maar er niet zeker van bent dat u voldoende werk hebt, is een 0 uren contract een interessante optie. Het grootste verschil met andere arbeidscontracten is dat er geen vaste uren in staan. Met dit contract kunt u arbeidskrachten op oproepbasis laten werken, waardoor het aantal uren iedere week anders kan zijn, aan de hand van hoeveel werk er is.

Wat moet er in een nul uren contract staan?

In een nulurencontract moet een aantal dingen worden opgenomen. Wanneer u deze als werkgever wilt gaan opstellen is het dan ook belangrijk dat u de volgende onderdelen altijd vermeldt:

 • De begin-en einddatum: geef duidelijk aan wat de begindatum is van het nul uren contract en wanneer het afloopt.
 • Functie: vermeld om welke positie het gaat en welke taken hierbij horen voor de werknemer.
 • Ondertekening: zonder handtekening en de namen van beide partijen is een contract niets waard. Daarom moeten de werkgever en werknemer het ondertekenen.
 • Contractvorm: het is ten slotte belangrijk om duidelijk in de overeenkomst te vermelden dat het om een 0 uren contract gaat. U bent als werkgever verplicht dit te vermelden.

De voor- en nadelen van een nulurencontract voor de werkgever

Een contract 0 uren gebruiken heeft een aantal duidelijke voordelen. Het kan zowel voor bedrijven als personeel veel meer flexibiliteit bieden. Afhankelijk van de situatie van een onderneming en werknemer kan dit beide partijen ten goede komen. Lees hieronder de grootste voor- en nadelen van per oproep werken:

Voordelen:

 • Minder kosten voor personeel en daardoor lagere loonbelasting
 • Er hoeft alleen te worden betaald voor gewerkte uren
 • Werknemers met een 0 uren contract zijn verplicht om te komen werken

Nadelen:

 • Na drie of zes maanden moet een vast aantal uren worden uitbetaald
 • Er kan in de tussentijd een vaste arbeidsovereenkomst ontstaan
 • Na deze periode moet loon worden doorbetaald bij ziekte

Wanneer een vast contract wordt toegekend in plaats van een nulurencontract

Na 26 weken of een half jaar moet er een vast aantal uren worden uitbetaald. Toch kan een 0 uren contract ook langer duren dan deze periode.

Dit is afhankelijk van wat er van hoe het in de cao staat en of de werkzaamheden waar het om gaat incidenteel zijn. Denk hierbij aan het vervangen van een ander personeelslid wegens ziekte of seizoensgebonden werk. Voor veel soorten nul uren contracten zal dit echter ook niet het geval zijn.

Indien er geen sprake is van een langere overeenkomst zal er een vast contract moeten worden toegekend. Dit zal na drie maanden of na zes maanden gebeuren.

Wanneer blijkt dat u een werknemer regelmatig laat komen opdraven en hij of zij op structurele basis wordt opgeroepen, moet u als werkgever voor dit aantal uren een contract aanbieden. Werknemers zijn overigens niet verplicht om dit aanbod te accepteren. Als zij de voorkeur geven aan meer flexibiliteit, kunnen ze zelf beslissen om het aanbod te weigeren en op een 0 uren contract te blijven werken. 

Verplichtingen werkgever bij een 0 uren contract

Als werkgever zijn er een aantal verplichtingen waar u rekening mee dient te houden bij een 0 uren contract:

 • Betaling van minstens drie uur loon per oproep: elke keer dat een werknemer wordt opgeroepen voor een dienst moet minstens drie uur loon worden betaald, ook als het werk per oproep minder dan drie uur duurt. Dit is onderdeel van het garanderen van een eerlijke compensatie voor werknemers die anders worden opgeroepen voor zeer korte diensten.
 • Minimaal vier dagen van tevoren afbellen: de werkgever moet de werknemer minimaal vier dagen van tevoren afbellen als er geen werk beschikbaar is op een geplande oproepdag. Als de werkgever niet tijdig afbelt, heeft de werknemer recht op loon voor de oproep.
 • Verplichting tot loondoorbetaling: nadat iemand langer dan zes maanden in dienst is, zijn er situaties waarin u als werkgever loon moet doorbetalen.
 • Vast aantal uren: na zes maanden onder een 0 uren contract te hebben gewerkt mag een werknemer de werkgever om een vast aantal werkuren vragen.
 • 0-uren contract en vakantiedagen: in de cao of het contract moet het aantal vakantiedagen worden opgenomen, dat vaak per gewerkt uur wordt opgebouwd.
 • Vakantiegeld bij een nulurencontract: net als bij andere contracten is er recht op een vakantietoeslag van 8% over het aantal gewerkte uren. 
 • Nulurencontract en ziekte: werknemers die al staan ingepland voor een oproepdienst en ziek worden, krijgen minstens 70% van de al ingeplande uren doorbetaald. 

Verantwoordelijkheden werknemer bij een nulurencontract

Naast de hierboven genoemde verplichtingen voor de werkgever heeft ook de werknemer een aantal verantwoordelijkheden bij een nulurencontract. Dit zijn de belangrijkste verantwoordelijkheden om rekening mee te houden:

 • Aanwezigheid op het werk: hoewel van werknemers met een nulurencontract vaak wordt verwacht dat ze werkaanbiedingen accepteren, zijn recente wetswijzigingen erop gericht om deze werknemers meer rechten te geven, waaronder het recht om niet altijd aanwezig te zijn en de mogelijkheid om op bepaalde voorwaarden werk te weigeren.
 • 0 uren vrij aanvragen bij een 0 uren contract: een werknemer met een 0 uren contract kan vrij vragen voor specifieke dagen of shifts. Het is belangrijk om deze verzoeken tijdig en volgens de interne procedures van het bedrijf in te dienen.
 • Opzegtermijn bij een 0 uren contract: de opzegtermijn bij een 0 uren contract kan variëren en is vaak afhankelijk van de wettelijke regelgeving en eventuele afspraken in de arbeidsovereenkomst of cao. Het is belangrijk voor werknemers om de opzegtermijn te respecteren en tijdig hun intentie om het contract te beëindigen kenbaar te maken aan de werkgever.

Hoe wordt een nulurencontract beëindigd?

Hoe een nul uren contract kan worden beëindigd is afhankelijk van of het voor een bepaalde of onbepaalde tijd is afgesloten. U kunt dit als werkgever niet doen door een werkkracht zomaar niet meer in te schakelen. Mocht het contract voor een bepaalde periode zijn afgesloten, dan kan het worden beëindigd op de einddatum die in de overeenkomst staat vermeld.

Wanneer het gaat om een 0 uren contract voor onbepaalde tijd kunt u als werkgever een werknemer ontslaan. Dit moet dan wel volgens de regels van het ontslagrecht gebeuren. Omdat het ook in dit geval om een arbeidscontract gaat gelden er bepaalde regels en worden werknemers daarom beschermd door het ontslagrecht.

Beperkingen van en een verbod op 0 uren contracten

Er zijn diverse beperkingen voor 0 uren contracten. Als een werknemer er in de afgelopen twee jaar drie heeft gehad, bent u als werkgever verplicht om een overeenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden.

Ook geldt er voor bepaalde sectoren een verbod op nulurencontracten, zoals in de horeca, de zorg en de bouw. Dit kan worden gedaan om de rechten en zekerheid van werknemers te waarborgen, gezien de aard van het werk en de behoefte aan stabiliteit in deze sectoren.

Werkgevers moeten zich houden aan de regels die zijn vastgesteld om misbruik van flexibele contracten te voorkomen en de belangen van werknemers te beschermen. Op verzoek van de Stichting van de Arbeid kan dit door Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden gedaan. 

Op dit moment is er geen totaalverbod op 0 uren contracten in Nederland. Echter, de wetgeving rondom flexibele arbeidscontracten is de afgelopen jaren aangepast om de positie van werknemers met flexibele contracten te versterken en misbruik tegen te gaan.

Сonclusie

Voor ondernemers die graag flexibiliteit willen en er niet zeker van zijn of ze voldoende uren hebben om iemand vast in dienst te nemen is het 0 uren contract zeker een uitkomst.

Hoewel er na een bepaalde periode een overeenkomst voor een vast aantal uren moet worden aangegaan, is dit in het begin nog niet het geval. Dat maakt het een goede manier om de personeelskosten te drukken, want er hoeft alleen te worden betaald voor de gewerkte uren. 

Wel is het belangrijk om rekening te houden met de verplichtingen en beperkingen waar u als onderneming mee te maken krijgt en de wetgeving goed in de gaten te houden. Dit kan namelijk gaan veranderen. 

Veelgestelde vragen

Wat zijn de alternatieven voor nulurencontracten?

Goede alternatieven zijn vergelijkbare contractvormen zoals een min maxcontract of oproepcontract met voorovereenkomst. Wat de beste optie is hangt af van de situatie en rechtsvorm van uw bedrijf en wat voor soort personeel u precies nodig heeft.

Wat is de belasting met betrekking tot nulurencontracten?

De belasting die betaald dient te worden voor werknemers met een 0 uren contract ligt lager dan die voor personeel met andere overeenkomsten. Dat komt omdat er alleen belasting hoeft te worden betaald over de gewerkte uren.

Hoe worden overuren berekend bij een nulurencontract?

Bij nul uren contracten wordt ervan uitgegaan dat medewerkers tot 40 uur per week kunnen werken. Dit voor een standaard uurloon. Alle uren boven 40 per week worden als overuren gezien en zullen daarom tegen een hoger tarief moeten worden uitbetaald. 

Hoe lang mag een 0 uren contract duren?

Een 0 uren contract mogen werknemers voor onbepaalde tijd hebben. Aan de hand van het gemiddelde aantal uren dat wordt gewerkt kan er na zes maanden om vaste uren worden gevraagd en moet u dit als werkgever na 12 maanden zelfs verplicht aanbieden.

Lees verder in onze andere artikelen:

Laatste artikelen

Bericht delen