We vertellen u wat een vennootschap onder firma (VoF) is, de betekenis, kenmerken, oprichtings- en liquidatieprocedure, voordelen en nadelen ervan

Inhoud

De Vennootschap onder Firma (VoF) is een ondernemingsvorm met aanzienlijke betekenis voor Nederlandse ondernemers. Een VoF vertegenwoordigt een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen, de vennoten, die gezamenlijk een onderneming runnen. Dit biedt de mogelijkheid om kennis, kapitaal en inzet te bundelen, waardoor de onderneming kan groeien en bloeien.

Het begrip VoF is echter niet alleen relevant door de kansen die het biedt, maar ook door de verantwoordelijkheden en verplichtingen die ermee gepaard gaan. Vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming, wat een belangrijk aspect is om in overweging te nemen.

In dit artikel zullen we uitleggen waarom deze ondernemingsvorm zo belangrijk is. We zullen de betekening van een VoF verkennen, het verschil tussen een maatschap en VoF bekijken en andere ondernemingsvormen toelichten, en bijzonderheden zoals de man/vrouw-firma bespreken.

Wat is een VoF?

Een vennootschap onder firma, afgekort als VoF, is een juridische structuur waarbinnen twee of meerdere personen, de vennoten genoemd, samen een bedrijf runnen en winsten en verliezen delen.

De VoF is een belangrijke rechtsvorm voor ondernemers in Nederland en het is van essentieel belang om de betekenis en kenmerken ervan te begrijpen. Dit komt doordat een VoF enigszins verschilt van andere ondernemingsvormen, zoals een eenmanszaak of een besloten vennootschap (BV).

Het verschil tussen een VoF en andere ondernemingsvormen

Een belangrijk kenmerk van de VoF is de aansprakelijkheid. Vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming, wat betekent dat zij met hun privé aansprakelijk zijn voor de zakelijke verplichtingen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een besloten vennootschap (BV), waarbij de aansprakelijkheid beperkt is tot het ingebrachte kapitaal. Een VoF is een samenwerkingsverband tussen twee of meerdere personen, waarbij de vennoten persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de onderneming. Er is geen minimumkapitaalvereiste en de besluitvorming is flexibeler. 

In tegenstelling hiermee is een BV een rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid. Aandeelhouders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden, maar er is wel een minimumkapitaalvereiste van €0,01. BV's hebben striktere governance-structuren en moeten jaarrekeningen openbaar maken. Het kiezen tussen een VoF en BV hangt af van factoren zoals aansprakelijkheid en zakelijke doelen.

Bijzondere ondernemingvormen zoals man/vrouw-firma

Een interessant aspect van de man/vrouw-firma is dat wanneer de Belastingdienst beide partners beschouwt als zelfstandige ondernemers, dit een dubbel belastingvoordeel oplevert, aangezien beiden recht hebben op verschillende vrijstellingen en aftrekposten. Er moet echter ook rekening worden gehouden met het nadeel van een man/vrouw-firma: beide partners zijn aansprakelijk met hun privévermogen. In deze gevallen hebben huwelijkse voorwaarden meestal geen effect. Het is ook het vermelden waard dat de Belastingdienst extra streng kijkt naar man/vrouw-firma's om te bepalen of beide partners daadwerkelijk ondernemers zijn voor de inkomstenbelasting.

Betekenis van Vennootschap onder Firma

De VoF heeft enkele basiskenmerken die het onderscheiden van andere ondernemingsvormen.

Ten eerste is de persoonlijke aansprakelijkheid van de vennoten een essentieel kenmerk. Dit houdt in dat de vennoten van de VoF met hun privévermogen aansprakelijk zijn voor de schulden van de VoF.

Daarnaast wordt de VoF gekenmerkt door een vennootschapscontract waarin zaken zoals winstverdeling, inbreng, en beëindiging van de samenwerking worden geregeld.

Ten slotte wordt de VoF fiscaal transparant behandeld, wat betekent dat de winst en het verlies rechtstreeks aan de vennoten worden toegerekend voor belastingdoeleinden.

Oprichting van een VoF

Bij het aanvragen van een VoF zijn er enkele belangrijke stappen die gevolgd moeten worden. Het VoF contract, ook wel firmanten overeenkomst genoemd, speelt een centrale rol. Dit contract bevat regels en afspraken tussen de vennoten, zoals inbreng, winstverdeling en beëindigingsvoorwaarden.

De inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) is eveneens essentieel. Het Handelsregister van de KvK bevat belangrijke informatie over de VoF en de vennoten. Daarnaast moeten vennoten bij de oprichting informatie verstrekken voor het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner-register) om de uiteindelijke belanghebbenden van de onderneming te identificeren.

Kosten voor VoF-oprichting

De kosten om een VoF op te richten zijn notariskosten voor het vennootschapscontract en registratiekosten bij de KvK (75 euro). De kosten van een notaris zijn niet verplicht voor een VoF, hoewel het raadzaam kan zijn voor de formele vastlegging van overeenkomsten. De exacte kosten variëren afhankelijk van de complexiteit en het notaristarief. Het is verstandig om deze kosten vooraf te bespreken met de notaris en de KvK om verrassingen te voorkomen.

Administratie en boekhouding binnen een VoF

Een sterke administratie is het spil van elke Vennootschap onder Firma (VoF). Het bijhouden van nauwkeurige financiële gegevens, inclusief inkomsten, uitgaven en balansen, is essentieel. Daarnaast is het naleven van bewaartermijnen voor administratieve documenten van groot belang, evenals het correct indienen van BTW-aangiften. Het is raadzaam een professionele boekhouder of accountant in te schakelen om ervoor te zorgen dat de administratie aan alle wettelijke vereisten voldoet.

Om de administratie voor ondernemers makkelijker te maken worden er vaak online tools gebruikt. Finom voorziet ondernemers van een uitgebreid financieel platform waarmee ze hun boekhouding en facturering op een efficiënte wijze kunnen beheren. Dit stelt ondernemers in staat om beter in te spelen op hun financiële behoeften, zonder dat ze hun volledige focus op financiën hoeven te leggen. De diensten van Finom vereenvoudigen eveneens het belastingbeheer voor ondernemers, waardoor het proces van financiële administratie en belastingaangifte aanzienlijk vereenvoudigd wordt. 

VoF belasting en financiële aspecten

In de Vennootschap onder Firma (VoF) zijn er specifieke belastingaspecten waarmee ondernemers rekening moeten houden. De inkomstenbelasting is van toepassing op het behaalde deel van de winst, die gelijk wordt verdeeld onder alle vennoten volgens de winst- en verliesverdeling in het vennootschapscontract. Bovendien moet iedere VoF een btw-aangifte doen voor zakelijke transacties.

Daarnaast biedt de VoF ook enkele fiscale voordelen, zoals de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling, die de belastingdruk kunnen verlichten.

Winst- en verliesverdeling

Het vennootschapscontract bevat afspraken over hoe de winst en het verlies verdeeld worden tussen de vennoten. Dit is een belangrijk aspect van een VoF, aangezien het de financiële verantwoordelijkheden en belastingverplichtingen van elke vennoot regelt.

Het is belangrijk om deze verdeling nauwkeurig en transparant vast te leggen, aangezien dit financiële geschillen en problemen kan voorkomen. Het kan verstandig zijn om een financieel adviseur of accountant te raadplegen bij het opstellen van de winst- en verliesverdeling in het contract.

Aansprakelijkheid binnen een VoF

In een Vennootschap onder Firma (VoF) zijn de vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Dit houdt in dat ze persoonlijk en onbeperkt verantwoordelijk zijn voor alle financiële verplichtingen van de VoF. Schuldeisers kunnen persoonlijke bezittingen van de vennoten opeisen om schulden te dekken. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid kan aanzienlijke persoonlijke risico's met zich meebrengen en het is belangrijk voor vennoten om zich hiervan bewust te zijn voordat ze een VoF opstarten..

Strategieën en tips om risico's te beperken

Om de risico's van hoofdelijke aansprakelijkheid te beperken, kunnen vennoten verschillende strategieën toepassen. Het opstellen van een gedetailleerd vennootschapscontract dat de verantwoordelijkheden en verplichtingen van elke vennoot specificeert, kan helpen bij het verminderen van potentiële geschillen. Daarnaast kan het verstandig zijn om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten om persoonlijke bezittingen te beschermen. Het raadplegen van juridisch en financieel advies kan ook helpen bij het beheren van de financiële risico's die gepaard gaan met een VoF.

Tekenbevoegdheid en personeel in Vennootschap onder Firma

Binnen een Vennootschap onder Firma (VoF) is het belangrijk om de tekenbevoegdheid van de vennoten goed te regelen. In een VoF hebben alle vennoten doorgaans de bevoegdheid om namens de VoF transacties aan te gaan en overeenkomsten te ondertekenen. Dit betekent dat elke vennoot individueel de VoF kan vertegenwoordigen in zakelijke aangelegenheden.

Bij het aannemen van personeel is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken. Vennoten dienen te bepalen wie verantwoordelijk is voor het aannemen, managen en superviseren van het personeel. Bovendien moeten zij rekening houden met arbeidsrechtelijke verplichtingen en eventuele collectieve arbeidsovereenkomsten die van toepassing kunnen zijn. Het aannemen van personeel biedt zowel kansen als uitdagingen en een goed doordacht beleid kan helpen bij een efficiënt personeelsbeheer binnen de VoF.

Sociale zekerheid in de Vennootschap onder firma

Binnen een Vennootschap onder Firma (VoF) is het belangrijk om aandacht te besteden aan de sociale zekerheid van de vennoten. Dit omvat aspecten zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid en pensioenregelingen.

In tegenstelling tot werknemers in loondienst, zijn vennoten in een VoF niet automatisch verzekerd voor sociale zekerheid zoals gezondheidsverzekeringen en pensioen, maar zij zijn wel verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Ze moeten zelf regelingen treffen voor bijvoorbeeld ziektekostenverzekering en pensioenopbouw. Het is belangrijk dat vennoten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en de mogelijkheden om zich te verzekeren tegen onvoorziene omstandigheden.

Voordelen, nadelen en uitdagingen van een VoF

Een VoF biedt diverse voordelen. Het is een flexibele rechtsvorm waarin vennoten gezamenlijk investeren en hun expertise delen. De winst wordt verdeeld volgens de overeengekomen afspraken in het vennootschapscontract.

Hoewel een VoF voordelen biedt, zijn er ook enkele nadelen aan een VoF verbonden. De belangrijkste is de hoofdelijke aansprakelijkheid, wat betekent dat de vennoten met hun privévermogen aansprakelijk zijn voor de schulden van de onderneming. Daarnaast kan de samenwerking tussen vennoten leiden tot conflicten en uitdagingen,vooral bij beëindiging van de samenwerking. 

Overgangs- en beëindiging scenario's van een VoF

Hoewel u misschien van eenmanszaak naar VoF wilt veranderen, kan het ook andersom zijn. Binnen de wereld van ondernemen zijn er momenten waarop het noodzakelijk kan zijn om de structuur van een Vennootschap onder Firma (VoF) te herzien of te beëindigen. Hier behandelen we verschillende scenario's die zich kunnen voordoen:

Een VoF beëindigen

Er zijn verschillende redenen om een VoF te beëindigen. Een van de meest voorkomende is een unaniem besluit van iedere vennoot om de VoF te ontbinden, conform de voorwaarden die in de overeenkomst zijn vastgelegd. Soms kunnen financiële problemen leiden tot een faillissement van de VoF. Het overlijden van een vennoot of het vertrek ervan kan ook ontbinding tot gevolg hebben, tenzij de vennoten andere afspraken hebben gemaakt.

Omschakelen naar een BV of opheffing van de VoF

In bepaalde gevallen kan het wenselijk zijn om de VoF om te zetten naar een besloten vennootschap (BV). Dit kan voordelig zijn als de onderneming groeit of als er behoefte is aan een andere juridische structuur. Aan de andere kant, als de activiteiten van de VoF eindigen, kan deze worden opgeheven door uitschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Bij al deze stappen is het van groot belang om een duidelijke overeenkomst te hebben en juridisch advies in te winnen om eventuele valkuilen te vermijden. Het is belangrijk om zorgvuldig te overwegen welke stap het beste past bij de huidige situatie en toekomstplannen van de onderneming.

Feiten, cijfers en bijzonderheden

In dit hoofdstuk kijken we naar enkele relevante feiten, cijfers en bijzonderheden met betrekking tot de Vennootschap onder Firma (VoF).

Actuele statistieken

De VoF is een populaire rechtsvorm onder Nederlandse ondernemers. Volgens recente statistieken zijn er op dit moment ongeveer 170 duizend actieve VoF's in Nederland. Deze bedrijven opereren in verschillende sectoren en variëren in omvang. Het aantal VoF's kan in de loop der jaren fluctueren, afhankelijk van economische en zakelijke trends.

Specifieke kenmerken

Een interessant aspect van de VoF is de mogelijkheid van een man/vrouw-firma, waarbij een echtpaar of partners gezamenlijk een onderneming runnen. Deze constructie biedt flexibiliteit en kan gunstig zijn voor belastingdoeleinden.

Bovendien is het belangrijk om het onderscheid tussen de VoF en maatschappen te begrijpen. Maatschappen worden vaak gebruikt in professionele dienstverlening, terwijl VoF's breder kunnen worden toegepast in verschillende bedrijfssectoren.

Deze inzichten helpen ondernemers beter te begrijpen hoe de VoF zich positioneert binnen de Nederlandse zakelijke omgeving en bieden een beeld van de diversiteit en flexibiliteit van deze rechtsvorm. 

Conclusie en reflectie

In dit uitgebreide artikel hebben we de Vennootschap onder Firma (VoF) in Nederland grondig besproken. We hebben de betekenis en basiskenmerken van een VoF bekeken en het verschil tussen een VoF en andere ondernemingsvormen zoals een eenmanszaak of besloten vennootschap (BV) belicht. Daarnaast hebben we de stappen om een VoF op te richten uitvoerig beschreven, inclusief het belang van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) en het nut van het UBO-register.

We hebben ook gekeken naar de financiële aspecten en relevante belastingsverplichting van de VoF, met een focus op inkomstenbelasting, btw-aangifte van de VoF en voordelen zoals zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling. Ook het belang van een degelijke administratie en boekhouding is daarbij benadrukt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid binnen een VoF en strategieën om risico's te minimaliseren zijn aan bod gekomen. We hebben besproken wie wat mag tekenen binnen een VoF en de overwegingen bij het aannemen van personeel. Ook de sociale zekerheid voor vennoten, zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid en pensioen, werd belicht.

Ten slotte hebben we de voordelen en nadelen van een VoF en de uitdagingen besproken, met speciale aandacht voor flexibiliteit, gezamenlijke investeringen en het delen van expertise. We hebben gewezen op mogelijke conflicten tussen vennoten, de hoofdelijke aansprakelijkheid en de uitdagingen bij beëindiging van de samenwerking.

In Nederland zijn er talloze VoF', en deze rechtsvorm biedt een aantrekkelijke optie voor zelfstandige ondernemers. De keuze voor een VoF kan afhangen van specifieke zakelijke behoeften en doelen. Het is essentieel om goed geïnformeerd te zijn en professioneel advies in te winnen bij het overwegen van een VoF als de juiste ondernemingsvorm.

Bijlage: Stappenplan voor het oprichten van een VoF

Het oprichten van een Vennootschap onder Firma (VoF) vereist een gedegen proces om ervoor te zorgen dat alles in overeenstemming is met de wet. Hier is een gedetailleerd stappenplan dat u kunt volgen bij het oprichten van een VoF:

 1. Businessplan: Begin met het opstellen van een gedetailleerd businessplan waarin u de doelstellingen, activiteiten, financiële projecties en andere relevante informatie beschrijft.
 2. Kies een handelsnaam: Kies een unieke handelsnaam voor uw VoF en controleer of deze beschikbaar is.
 3. Inschrijving bij de KvK: Een VoF moet ingeschreven worden bij de Kamer van Koophandel. Hierbij moet u alle benodigde documenten en informatie verstrekken.
 4. Notariële akte: Laat een notariële akte opstellen waarin de afspraken tussen de vennoten worden vastgelegd.
 5. UBO-register: Registreer de Ultimate Beneficial Owners (UBO's) van de VoF in het UBO-register.
 6. Belastingdienst: Meld u aan bij de Belastingdienst en zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de fiscale verplichtingen van uw VoF.
 7. Zakelijke Bankrekening: Open een zakelijke bankrekening op naam van de VoF om de financiën gescheiden te houden van persoonlijke financiën.
 8. Inschrijven bij overige instanties: Afhankelijk van uw sector en activiteiten moeten mogelijk andere registraties en vergunningen worden verkregen.

Tabel: VoF vs. andere rechtsvormen

Om u te helpen begrijpen hoe een Vennootschap onder Firma (VoF) zich verhoudt tot andere gangbare rechtsvormen in Nederland, hebben we een tabel voor vergelijking samengesteld. Hierin worden de belangrijkste kenmerken en verschillen tussen de VoF, een Eenmanszaak, een Besloten Vennootschap (BV) en een Maatschap uiteengezet.

KenmerkVoFEenmanszaakBVMaatschap
AansprakelijkheidHoofdelijkPrivéBeperktHoofdelijk 
MinimaalsStartkapitaalNeeNee€0,01Nee
Aantal eigenaarsMinimaal 21Minimaal 1 Minimaal 2 
Jaarrekening vereistNeeNeeJaNee
Oprichtingsakte vereistAanbevolenNeeJaAanbevolen 
Zeggenschap en winstverdelingOnderlingOnderlingAlleen eigenaarOnderling
BelastingInkomsten- belastingInkomsten- belastingVennootschapsbelastingInkomsten-belasting
DuurzaamheidAfhankelijkAfhankelijkOnbeperktAfhankelijk
Beëindigingsovereenkomst vereistAanbevolenNeeJaAanbevolen

Checklist voor het opstellen van een vennootschapscontract

Een goed vennootschapscontract is belangrijk voor een succesvolle Vennootschap onder Firma (VoF). Gebruik deze checklist bij het opstellen van een vennootschapscontract voor uw VoF:

 • Identificatie van de vennoten: Vermeld de namen en contactgegevens van alle vennoten.
 • Doel en activiteiten: Definieer duidelijk het doel en de activiteiten van de VoF.
 • Inbreng van kapitaal: Specificeer welke financiële en materiële middelen elke vennoot inbrengt.
 • Winst- en verliesverdeling: Beschrijf hoe de winst en het verlies worden verdeeld tussen de vennoten.
 • Besluitvorming: Leg de procedures en regels voor besluitvorming binnen de VoF vast.
 • Vertegenwoordiging en bevoegdheden: Bepaal wie de VoF extern mag vertegenwoordigen en welke bevoegdheden zij hebben.
 • Toetreding en uittreding van vennoten: Regel de voorwaarden voor nieuwe vennoten en het vertrek van bestaande vennoten.
 • Conflictoplossing: Voeg een clausule toe voor geschillenbeslechting om potentiële conflicten op te lossen.
 • Duur en beëindiging: Definieer de duur van de VoF en de voorwaarden voor beëindiging.
 • Overige bepalingen: Neem eventuele aanvullende bepalingen op die relevant zijn voor uw specifieke situatie.

Dit vormt de essentie van een compleet vennootschapscontract voor uw VoF. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen bij het opstellen ervan om ervoor te zorgen dat het aan alle wettelijke vereisten voldoet. 

Veelgestelde vragen

Is een VoF een rechtspersoon?

Nee, een VoF is geen rechtspersoon. Het is een ondernemingsvorm waarbij de vennoten persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de VoF.

Hoeveel eigenaars zijn er bij de vennootschap onder firma?

Een vennootschap onder firma (VoF) kan meerdere vennoten hebben, maar er moeten minimaal twee vennoten zijn om een VoF op te richten.

Wat is een wettelijke eis voor de oprichting van een vennootschap onder firma?

Er zijn geen specifieke wettelijke eisen voor het opstarten van een VoF. De oprichting van een VoF vereist een mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen de vennoten. Het is echter wel verplicht om u in te schrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK) als onderneming. Daarnaast is het verstandig om een VoF-contract op te stellen om de afspraken en verantwoordelijkheden van de vennoten duidelijk vast te leggen.

Mogelijk vindt u ook andere artikelen op onze site interessant:

Laatste artikelen

Bericht delen