Door Luuk Bakker

Voorlopige aanslag

Voorlopige aanslag biedt een vroege indicatie van de belastingverplichtingen voor het komende jaar. Dit artikel is nuttig voor zowel particulieren als bedrijven die meer willen begrijpen over dit aspect van fiscale planning en de invloed ervan op hun financiën.

Voorlopige aanslag: definitie

De voorlopige aanslag is een berekening van de belasting die de belastingplichtige moet betalen of die aan hem of haar zal worden terugbetaald over een bepaalde belastingperiode. Het is geen definitieve berekening, maar het kan een benadering geven van hoeveel belasting moet worden betaald. Het verschilt van de definitieve belastingaanslag doordat het bedrag nog kan worden aangepast.

Doel en functie van de voorlopige aanslag

Het hoofddoel van de voorlopige aanslag is het verstrekken van voorlopige gegevens aan de belastingplichtigen. Het stelt hen in staat zich voor te bereiden op de financiële last en hun uitgaven te plannen.

De schatting is gebaseerd op een voorlopige analyse van gegevens over inkomsten en mogelijke belastingaftrek, verstrekt door de belastingplichtige. De voorlopige aanslag maakt het mogelijk om betalingen vooraf te doen, waardoor de te betalen som volgens de definitieve belastingaanslag geheel of gedeeltelijk kan worden gedekt.

Toepassingsgebieden van de voorlopige aanslag

De voorlopige aanslag biedt informatie over bepaalde soorten belastingen.

Bijvoorbeeld, het wordt vaak gebruikt om de verwachte belasting op inkomsten van natuurlijke personen te berekenen. Het kan ook worden gebruikt voor een voorlopige beoordeling van de vennootschapsbelasting. De voorlopige aanslag kan ook worden toegepast op andere soorten belastingen, zoals onroerendgoedbelasting of belastingen op kapitaal.

Berekeningsbasis van de voorlopige aanslag

De voorlopige aanslag wordt beoordeeld op basis van verschillende parameters. Deze omvatten:

 • Jaarinkomen;
 • Belastingaftrek en voordelen;
 • Vorige belastingbedragen;
 • Veranderingen in financiële omstandigheden;
 • Voorlopige prognoses.

Het veronderstelde bedrag moet door de belastingplichtige worden betaald. In sommige gevallen kan hij geld terugkrijgen in het volgende jaar.

Proces van aanvraag van de voorlopige aanslag

Om een voorlopige aanslag aan te vragen, moet men rekening houden met de belangrijkste stappen. Deze omvatten:

 • Bepalen van de noodzaak van de voorlopige aanslag: dit kan relevant zijn in geval van veranderingen in inkomsten, belastingaftrek of andere financiële omstandigheden.
 • Bepalen van het tijdstip van aanvraag: de aanvraag moet aan het begin van het belastingjaar worden ingediend of onmiddellijk na een verandering in de financiële situatie.
 • Kiezen van de wijze van indiening: dit kan online, bij lokale belastingkantoren of via een belastingadviseur.

Voor de aanvraag zijn de volgende documenten nodig:

 • Persoonlijke informatie: volledige naam, contactgegevens, belastingidentificatienummer.
 • Financiële gegevens: gedetailleerde informatie over alle inkomstenbronnen.
 • Belastingaangiften van voorgaande jaren: kopieën van de laatste aangiften inkomstenbelasting kunnen nodig zijn.
 • Informatie over belastingaftrek: informatie over belastingaftrek voor onderwijsuitgaven, hypotheekrente, medische uitgaven, en meer.
 • Andere documenten: in verschillende situaties kunnen andere documenten nodig zijn, zoals documenten over huwelijk of echtscheiding, enzovoort.

Betaling en teruggave van de voorlopige aanslag

Belastingplichtigen moeten op de hoogte zijn van de beschikbare betalingsopties en voorwaarden. Er zijn twee hoofdtypen van betaling:

 • Bedrag in één keer betalen
 • Betaling in termijnen.

Na de betaling van de voorlopige aanslag zijn er twee mogelijke scenario's. Als na het ontvangen van de definitieve aanslag blijkt dat de belastingplichtige te veel belasting heeft betaald, zal het teveel betaalde bedrag worden terugbetaald. In het geval van een tekort moet de belastingplichtige het verschil betalen aan de belastingdienst.

Wijzigingen en herzieningen van de voorlopige aanslag

Bij wijzigingen in inkomsten, gebruik van belastingaftrek, enz., kan het nodig zijn om de voorlopige aanslag te wijzigen. Wanneer u een verzoek indient voor het wijzigen van de voorlopige aanslag, omvat de procedure het indienen van een wijzigingsverzoek, het verstrekken van bijgewerkte informatie en het wachten op goedkeuring van de belastingdienst.

Voorlopige aanslag en fiscale planning

De voorlopige aanslag speelt een belangrijke rol bij fiscale planning. Ieder jaar helpt deze aanslag bij het voorspellen van belastingverplichtingen, het spreiden van belastingbetalingen en het aanbrengen van noodzakelijke correcties.

Om de belastingdruk te optimaliseren, kunnen belastingvoordelen en -aftrek worden gebruikt. Bovendien is het belangrijk om veranderingen in inkomsten te melden aan de belastingautoriteiten.

Voorlopige aanslag en juridische aspecten

In Nederland wordt de regelgeving rond de voorlopige aanslag bepaald door de nationale belastingwetgeving. Zo stelt de belastingwetgeving de regels vast die de berekeningsmechanismen, uitgifte en correcties omvatten.

Belastingplichtigen hebben het recht om een aanvraag in te dienen voor het ontvangen of wijzigen van een voorlopige aanslag in geval van veranderingen in hun financiële situatie. Zij zijn verplicht om nauwkeurige en tijdige informatie te verstrekken.

Conclusie

De voorlopige aanslag zorgt voor effectieve fiscale planning. Het maakt het mogelijk om belastingverplichtingen van tevoren in te schatten. Dit minimaliseert het risico op plotselinge financiële lasten en zorgt voor een meer evenwichtige verdeling van belastingbetalingen gedurende het jaar.