Door Willem Jansen

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting is een cruciale belastingheffing op de winsten van vennootschappen, zoals naamloze vennootschappen (NV's) en besloten vennootschappen (BV's). Dit artikel is bedoeld om ondernemers en bedrijfseigenaren inzicht te bieden in de aard, berekening en toepassing van vennootschapsbelasting.

Definitie van Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting is een belasting die geheven zal worden op de winst van een onderneming die een vennootschap is. Hij zal berekend worden op de winsten van een boekjaar. In de meeste gevallen zal een boekjaar samenlopen met een kalenderjaar, maar het is ook mogelijk dat u een gebroken kalenderjaar gebruikt, bijvoorbeeld van mei tot april. Het boekjaar van de aangifte van de vpb zal gelijk moeten zijn aan het boekjaar dat geregistreerd staat in de statuten van de onderneming. 

Ook zijn er een aantal vrijstellingen van deze belastingen, maar hiervoor moet uw onderneming aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Verschil met inkomstenbelasting voor individuen

Indien u een vennootschap heeft, zal de vennootschapsbelasting verschillend zijn van uw inkomstenbelasting. Zo zal uw inkomstenbelasting berekend worden op uw effectief belastbaar inkomen. De vennootschapsbelasting daarentegen zal berekend worden op de winsten van uw BV of NV. In de vennootschapsbelasting mag u ook de verliezen van uw onderneming verrekenen. 

Vennootschapsbelasting en belastingplichtigen

Er zijn verschillende soorten NV’s en BV’s die een andere soort belastingplicht zullen hebben. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Ondernemingen en rechtspersonen

Zoals de naam van de vennootschapsbelasting het al aantoont, is dit een belasting die alleen zal gelden voor vennootschappen. 

Andere rechtspersonen zoals ZZP’ers en eenmanszaken zullen ook belasting moeten betalen, maar dit zal via de inkomstenbelasting doorgevoerd worden. Overheidsondernemingen die geen concurrentie drijven met private ondernemingen zullen vaak ook vrijstellingen krijgen van de vpb. 

Ook moeten natuurlijke personen deze niet betalen.

Criteria voor belastingplicht

Alle vennootschappen hebben een belastingplicht en zullen vennootschapsbelasting moeten betalen op de winsten van de onderneming. Dit geldt ook voor overheidsondernemingen. Echter zullen de overheidsondernemingen enkel vennootschapsbelasting moeten betalen voor de activiteiten waarmee ze concurrentie zijn voor private ondernemingen. 

Tarief voor de vennootschapsbelasting

Er zijn verschillende tariefstructuren beschikbaar voor de vennootschapsbelasting. In Nederland gebruikt men een progressieve tariefstructuur. Er bestaan naast deze vorm ook vaste tariefstructuren waar gebruik van gemaakt kan worden. 

Vaste en progressieve tarieven

Bij een vaste tariefstructuur voor de vennootschapsbelasting zal een vennootschap met een winst tussen bepaalde grenzen, een bepaald bedrag aan vennootschapsbelasting moeten betalen. In Nederland wordt er gebruikgemaakt van een progressief tarief, wat betekent dat hoe hoger uw winst, hoe hoger het belastingtarief is dat u over deze winst zult moeten betalen. Over de eerste €200.000 van de winst van een onderneming zal 19% belasting geheven worden. Ondernemingen die meer winst hebben zullen 25,8% van hun winst aan belastingen moeten betalen. Wanneer u bijvoorbeeld €100.000 winst heeft, zult u €19.000 aan vennootschapsbelasting moeten betalen. Heeft u €150.000 winst? Dan zult u €28.500 aan belasting moeten betalen. 

Verschillen in tarieven per land of regio

In andere landen binnen Europa zal er vaak ook gebruikgemaakt worden van de progressieve tarieven. Echter kunnen de percentages hier wel zeer anders zijn. Zo hebben vennootschappen in Bulgarije bijvoorbeeld slechts een percentage van 10% voor de vennootschapsbelasting over hun winst. In België is het standaardtarief van vennootschapsbelasting 25% van de winsten.

Belastbare basis voor vennootschapsbelasting

De belastbare basis voor een vennootschapsbelasting is de winst die de onderneming gemaakt heeft. Deze zal dus eerst berekend moeten worden. 

Berekening van het belastbaar inkomen

Om de basis voor het belastbare inkomen van een onderneming te kunnen berekenen, neemt u de winsten van dat boekjaar en trekt u hier alle verliezen van af. U zult daarna overblijven met de winst waarover belastingen geheven zullen worden.

Aftrekbare kosten en niet-aftrekbare kosten

Bij een vennootschap zult u verschillende kosten hebben die u van uw winst kan aftrekken om meer voordeel te krijgen. De kosten die u kunt aftrekken zullen in verschillende categorieën ingedeeld worden en elk een eigen aftrekbaar percentage hebben. Zo zijn er bijvoorbeeld kosten zoals zakenlunches die u voor 73,5% kunt aftrekken. Echter zult u eten, drinken en andere genotsmiddelen die u privé gebruikt hier niet van af mogen trekken. Andere voorbeelden van aftrekbare kosten zijn: 

  • Zakelijke reiskosten 
  • Representatie kosten (Voor op een congres of bij een seminar) 
  • Studiekosten (Als deze studie het doel heeft om uw vakkennis op peil te houden) 

Er zijn ook een aantal kosten die u nooit mag aftrekken van de vennootschapsbelasting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een telefoonabonnement of kleding die op het werk draagt, maar die u ook buiten de werkomgeving kunt dragen. 

Tussen deze kosten liggen ook de beperkt aftrekbare kosten, zo kunt u bijvoorbeeld een auto op naam van de zaak aankopen en zult u hier kosten voor kunnen aftrekken. Maar in de meeste gevallen zal de auto ook voor privégebruik zijn, waardoor u dus slechts een deel van deze kosten kunt inbrengen.

Aangifte en betaling van vennootschapsbelasting

Als eigenaar van een vennootschap zult u zelf de belastingaangifte moeten uitvoeren en betalen. Dit kunt u op een vrij eenvoudige manier doen. 

Periodiciteit van aangiften

U zult ieder jaar een belastingaangifte moeten doen. Echter ligt het bij een vennootschap net iets anders dan bij inkomstenbelasting. Indien uw boekjaar gelijk loopt met het kalenderjaar heeft u tot 1 juni van het volgende jaar om de aangifte van uw vennootschapsbelasting in te dienen. 

Processen voor belastingaangifte en betaling

U kunt op een eenvoudige manier de belastingaangifte doen via de website van de belastingdienst. Echter kunt u de aangifte vpb ook overlaten aan een boekhouder die dit voor u kan doen. Het voordeel van het digitaal indienen is dat u deze aangifte kunt aanpassen totdat u een effectieve aanslag heeft gekregen. Zodra u deze aanslag ontvangt, zult u ook weten tegen wanneer u deze betaling moet uitvoeren.

Internationale aspecten van vennootschapsbelasting

Het kan natuurlijk zijn dat u een bedrijf binnen Nederland heeft, maar dat er ook vestigingen in het buitenland zijn of dat u inkomsten vanuit een ander land heeft. Dit zal ook een impact hebben op uw vennootschapsbelasting.

Dubbele belastingheffing en verdragen

Om ervoor te zorgen dat uw inkomsten of uw winst niet dubbel belast zal worden door twee verschillende landen, heeft Nederland verschillende verdragen met andere landen afgesloten. Zo zult u met de inkomsten uit het buitenland vaak enkel in Nederland belast worden. Hiervoor moet u wel eerst nagaan of uw inkomsten van een land komen waar er zo'n verdrag ondertekend is.

Overdrachtsprijzen en belastingontwijking

Een onderneming heeft de mogelijkheid om verschillende aandelen aan te kopen. Wanneer u deze echter verkoopt, zult u ook belasting moeten betalen op de winst. De belasting zal niet op de volledige winstbedragen gerekend worden, u mag namelijk de overdrachtsprijzen zoals de verkoopkosten van de winstbedragen aftrekken. U zult enkel belasting betalen op de nettowinst die u ontvangt. 

Ieder jaar zijn er ondernemingen die minder belasting willen betalen en daarom verkeerde informatie aan de belastingdienst doorgeven. Echter is dit belastingontwijking en zult u daarvoor hoge boetes moeten betalen. Dit gaat vooral over inkomsten uit box 2 en 3 van uw belastingaangifte. Wanneer u fouten gemaakt heeft in box 1 van uw aangifte, kunt u dit tot 2 jaar nadien boetevrij aanpassen.

Fiscale stimuleringsmaatregelen binnen de vennootschapsbelasting

Om ondernemers te stimuleren om hun belastingaangifte zo goed mogelijk uit te voeren, heeft de overheid bepaalde voorzieningen ingesteld. 

Beloningen en aftrekposten voor bedrijven

Een van de manieren om ondernemingen te doen groeien is door de maatregel van de innovatiebox. Met deze maatregel zult u kosten kunnen aftrekken van uw vennootschapsbelasting om onderzoek te doen naar innovatieve activiteiten. Deze korting bedraagt 9% en zal enkel toegekend kunnen worden indien er een S&O verklaring voor deze activiteiten is afgegeven. 

Speciale belastingregimes voor bepaalde sectoren

Niet elke organisatie of onderneming zal dezelfde soort belastingen moeten betalen. Zo zijn er bepaalde sectoren die in een speciaal belastingregime terechtkomen. Voorbeelden van deze stichtingen en verenigingen zijn: 

  • Kerk stichtingen 
  • Organisatoren van sportevenementen 
  • Sportclubs 
  • Instellingen voor algemeen nut 

De ondernemingen die in het beperkte belastingregime zitten, zullen ook een vrijstelling kunnen krijgen voor de vennootschapsbelasting als ze aan de specifieke voorwaarden voldoen van de sector van hun onderneming. 

Juridische en regelgevende kwesties in vennootschapsbelasting

Het kan zijn dat er sprake is van miscommunicatie of dat er gewoonweg fouten gemaakt worden. Daarom zijn er een aantal nationale en internationale wetten die ervoor zorgen dat er een correct bedrag voor de vennootschapsbelasting betaald zal worden.

Nationale en internationale wetgeving

In Nederland zijn er verschillende wetten die betrekking hebben op de vennootschapsbelasting van een onderneming. Met de belastingverdragen tussen verschillende landen zijn er ook een aantal wetten op internationaal niveau. Wanneer u bijvoorbeeld aan belastingontduiking doet, zal de Nederlandse overheid nagaan in welke andere landen u een inkomen heeft om door te geven dat u aan belastingontduiking doet. 

Ook kan de belastingdienst volgens de wet een boete uitschrijven aan een onderneming die aan belastingontduiking doet. In heel ernstige gevallen kan het openbaar ministerie naar een rechter stappen om zwaardere straffen te vragen.

Juridische geschillen en rechtspraak

Indien u niet akkoord bent met uw belastingaanslag of wanneer u een boete heeft ontvangen, zult u hier eerst een bezwaar tegen moeten indienen. Hiermee zal de belastingdienst uw persoonlijke situatie nog eens opnieuw bekijken. Indien dit bezwaar afgewezen wordt, heeft u de mogelijkheid om verdere stappen te ondernemen. Wanneer een onderneming juridische geschillen heeft over de belastingen zullen deze geschillen en de rechtspraak hierover gedaan worden door de belastingrechter. 

Conclusie

De vennootschapsbelasting is een belastingvorm voor naamloze vennootschappen (NV) en besloten vennootschappen (BV), berekend op de winst die deze ondernemingen gemaakt hebben. Een in Nederland gevestigde BV of NV zal van de belastbare basis, alle winsten die de onderneming gemaakt heeft, de verliezen en kosten moeten aftrekken. Het verschil tussen deze twee bedragen is de belastbare winst. In Nederland zullen vennootschappen aan de hand van een progressieve tariefstructuur belasting betalen. Hoe meer winst uw onderneming heeft, hoe hoger de belastingaanslag zal zijn. Tot €200.000 zal dit 19% van uw winsten zijn en boven €200.000 zal er 25,8% belasting worden aangerekend.