Door Willem Jansen

EBITDA

EBITDA, de afkorting van 'Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization', is een belangrijke financiële maatstaf die de prestatie van een bedrijf laat zien door de inkomsten vóór aftrek van rente, belastingen, afschrijving en afboekingen te analyseren. Deze term, essentieel in de financiële wereld, wordt in dit artikel uitgelegd voor professionals en studenten in Nederland die de waarde van een bedrijf willen begrijpen en beoordelen.

Definitie van EBITDA

EBITDA is een indicator die helpt om de zuivere operationele prestaties van een onderneming te beoordelen, los van haar financieringsstructuur, belastingstrategieën en de invloed van niet-contante kosten zoals afschrijvingen en amortisatie.

Afschrijvingen en amortisatie zijn boekhoudkundige processen die de geleidelijke waardevermindering van materiële en immateriële activa over hun nuttige levensduur weerspiegelen. Door deze kostenposten, samen met rente en belastingen, buiten beschouwing te laten, biedt EBITDA een duidelijker beeld van de operationele cashflow en de efficiëntie van de kernactiviteiten van een bedrijf. Dit maakt EBITDA een nuttig instrument voor investeerders en analisten om de onderliggende winstgevendheid en de vergelijkbare prestaties tussen bedrijven in verschillende sectoren te beoordelen, aangezien het de impact van financieringsbeslissingen, belastingregimes en grote investeringen in vaste activa negeert.

EBITDA wordt vaak gebruikt in bedrijfswaarderingen, waarbij het als basis dient voor het berekenen van de EBITDA-multiples, een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf in te schatten. Door te kijken naar de EBITDA in verhouding tot de omzet, schulden of marktkapitalisatie, kunnen analisten de financiële gezondheid en het groeipotentieel van een onderneming beter begrijpen. Het biedt een gestandaardiseerde manier om bedrijven te beoordelen, ongeacht hun unieke fiscale of boekhoudkundige praktijken.

Het Verschil Tussen EBIT en EBITDA

Het begrijpen van het verschil tussen EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) en EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) is cruciaal voor een grondige financiële analyse. Beide maten bieden inzicht in de operationele prestaties van een bedrijf, maar ze doen dit op verschillende manieren door rekening te houden met verschillende kostenfactoren.

EBIT, de winst vóór aftrek van rente en belastingen, richt zich op de operationele winstgevendheid van een onderneming vóór de invloed van financiële en fiscale factoren. Dit cijfer weerspiegelt de winstgevendheid van de kernactiviteiten van een bedrijf, los van de manier waarop het gefinancierd wordt en de belastingstructuur die het hanteert. EBIT is een directe indicator van de operationele efficiëntie van een bedrijf, omdat het de invloed van afschrijvingen en amortisatie, die niet-contante posten zijn, buiten beschouwing laat.

EBITDA, aan de andere kant, gaat een stap verder door ook de invloed van afschrijvingen en amortisatie uit te sluiten. Afschrijvingen verwijzen naar de verdeling van de kostprijs van materiële vaste activa over hun nuttige levensduur, terwijl amortisatie betrekking heeft op de geleidelijke afschrijving van immateriële activa. Door deze elementen buiten beschouwing te laten, biedt EBITDA een beeld van de cashflow-genererende capaciteit van de bedrijfsactiviteiten zonder de invloed van boekhoudkundige beslissingen over deze lange-termijn investeringen. Dit maakt EBITDA een nuttige maatstaf voor bedrijven met aanzienlijke investeringen in vaste activa, zoals in de industriële of technologische sector, waar afschrijvingen en amortisatie een significante invloed kunnen hebben op de winst.

Het belangrijkste verschil tussen EBIT en EBITDA ligt dus in de behandeling van afschrijvingen en amortisatie. Terwijl EBIT een duidelijk beeld geeft van de operationele winstgevendheid, geeft EBITDA een beeld van de capaciteit van een bedrijf om cashflow te genereren, ongehinderd door de boekhoudkundige behandeling van zijn langetermijninvesteringen. Beide maten hebben hun nut en beperkingen, en worden vaak naast elkaar gebruikt in financiële analyses om een volledig beeld te krijgen van de financiële gezondheid van een onderneming.

Het Berekenen van EBITDA

Het berekenen van EBITDA is een essentiële vaardigheid voor financiële professionals en biedt inzicht in de operationele prestaties van een bedrijf.

EBITDA wordt berekend door van de netto-omzet de operationele kosten, exclusief rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie, af te trekken.

Dit proces begint met het bepalen van de bruto-omzet van een bedrijf en vervolgens het aftrekken van de kosten van verkochte goederen om de brutowinst te verkrijgen.

Vanaf de brutowinst, worden operationele kosten zoals verkoop-, algemene en administratieve kosten afgetrokken om het operationele inkomen te bepalen, wat in feite de EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) is. Vervolgens worden de kosten die verband houden met afschrijvingen en amortisatie, die op de winst- en verliesrekening staan, toegevoegd aan de EBIT om de EBITDA te berekenen. Het is belangrijk om te benadrukken dat EBITDA de cashflow van een bedrijf weergeeft vóór de invloed van financiële, fiscale en boekhoudkundige beslissingen.

Afschrijvingen en amortisatie zijn belangrijke factoren in deze berekening. Afschrijvingen verwijzen naar de verdeling van de kostprijs van fysieke activa over hun verwachte levensduur, terwijl amortisatie de geleidelijke afschrijving van immateriële activa zoals octrooien en auteursrechten omvat. Door deze kostenposten terug te voegen bij de EBIT, biedt EBITDA een duidelijker beeld van de operationele cashflow en de mogelijkheid van het bedrijf om inkomsten te genereren, los van deze lange-termijn boekhoudkundige verdelingen.

Dit proces van het berekenen van EBITDA biedt een meer gestandaardiseerde basis voor het vergelijken van bedrijven binnen en tussen sectoren, aangezien het de invloed van variabele factoren zoals de kapitaalstructuur van een bedrijf, de belastingstrategieën die het gebruikt, en de hoeveelheid en aard van de materiële en immateriële activa negeert. Het is echter belangrijk om te erkennen dat EBITDA geen rekening houdt met kapitaaluitgaven, werkkapitaalveranderingen of andere cashflows, en daarom moet het worden bekeken in combinatie met andere financiële maatstaven voor een volledige financiële analyse.

De Rol van EBITDA in Bedrijfswaardering

EBITDA speelt een cruciale rol in de waardering van bedrijven, vooral als het gaat om fusies, overnames, en investeringsanalyse. Deze maatstaf wordt vaak gebruikt om de onderliggende operationele prestaties en het potentieel van een bedrijf te beoordelen, los van zijn kapitaalstructuur, belastingstrategieën en boekhoudkundige praktijken.

In de context van bedrijfswaarderingen wordt EBITDA gebruikt om de 'EBITDA-multiple' te berekenen, een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf te bepalen. Deze multiple wordt berekend door de ondernemingswaarde (Enterprise Value, EV) van een bedrijf te delen door de EBITDA. De ondernemingswaarde is de som van de marktkapitalisatie, schulden, minderheidsparticipaties en preferente aandelen, minus contanten en kasequivalenten. Deze multiple biedt een nuttige vergelijkingstool, omdat het rekening houdt met zowel de eigen vermogenswaarde als de schulden van een bedrijf, in tegenstelling tot enkel de marktkapitalisatie.

De EBITDA-multiple biedt inzicht in hoe de markt de waarde van een bedrijf inschat in verhouding tot zijn winstgevendheid. Een hogere multiple kan duiden op een hogere waardering door de markt, vaak vanwege de groeipotentie, stabiele cashflows of sterke marktpositie van het bedrijf. Aan de andere kant kan een lagere multiple wijzen op een onderwaardering of potentiële risico's.

Bij bedrijfswaarderingen wordt EBITDA ook gebruikt om sector-specifieke benchmarking uit te voeren. Door de EBITDA-multiples van vergelijkbare bedrijven in dezelfde sector te analyseren, kunnen analisten en investeerders de relatieve waarde van een bedrijf beoordelen. Dit is vooral nuttig in industrieën met grote kapitaalinvesteringen of aanzienlijke verschillen in boekhoudpraktijken.

Het is echter belangrijk op te merken dat EBITDA niet alle aspecten van de financiële gezondheid van een bedrijf weerspiegelt. Bijvoorbeeld, het houdt geen rekening met de kapitaaluitgaven die nodig zijn voor het onderhoud van de activa en de groei van het bedrijf. Daarom moet EBITDA altijd in combinatie met andere financiële maatstaven en binnen de context van de specifieke sector en marktomstandigheden worden geanalyseerd voor een volledige en evenwichtige bedrijfswaardering.

Conclusie

EBITDA, wat staat voor 'Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization', is een belangrijke financiële maatstaf die inzicht geeft in de operationele prestaties van een bedrijf door kerninkomsten te isoleren van financiële, fiscale en boekhoudkundige invloeden. Het is een essentiële indicator voor het beoordelen van de onderliggende winstgevendheid en de cashflow-genererende capaciteit van een onderneming.

Hoewel EBITDA waardevolle informatie biedt, met name voor het vergelijken van bedrijven binnen dezelfde sector en voor bedrijfswaarderingen, is het belangrijk om deze maatstaf in een bredere financiële context te bekijken. EBITDA negeert bepaalde belangrijke financiële aspecten zoals kapitaaluitgaven, veranderingen in werkkapitaal, en de cashflows die nodig zijn voor de vervanging of het onderhoud van vaste activa. Daarom moet EBITDA worden aangevuld met andere financiële indicatoren voor een volledig beeld van de financiële gezondheid en het potentieel van een onderneming.