Door Joanna de Vries

Solvabiliteit

Solvabiliteit, de financiële meetlat die de verhouding tussen eigen vermogen en schulden in een onderneming aangeeft, is cruciaal voor bedrijfsbeheer. Dit artikel biedt inzicht in het belang en de berekening van solvabiliteit, gericht op ondernemers en financiële professionals die streven naar een gezonde financiële bedrijfsvoering.

Solvabiliteit: Definitie

Solvabiliteit, of de solvabiliteitsratio van een onderneming, is de verhouding tussen het eigen vermogen de onderneming heeft en hoeveel vreemd vermogen de onderneming heeft. Het eigen vermogen kunnen we berekenen door het verschil te berekenen tussen al uw bezittingen en de schulden die u heeft. Het vreemd vermogen komt van buiten de onderneming en staat voor het geld dat u geleend heeft. Met de solvabiliteitsratio kan er aangegeven worden hoe afhankelijk een onderneming is van anderen.

Het belang van solvabiliteit in financieel management

Het hebben van een goede solvabiliteit in uw onderneming toont aan dat u beter voorbereid bent op eventuele economische tegenslagen in een boekjaar. Met een gezonde solvabiliteit, zult u ook sneller toegang krijgen tot leningen bij een bank wanneer u eventueel uw zaak zou willen uitbreiden. Een bedrijf dat financieel gezond is heeft minstens een solvabiliteit tussen de 25 en 45. 

Hoe berekent u uw solvabiliteitsratio 

Indien u een exacte berekening zou willen, kunt u best contact opnemen met een financieel adviseur. Indien u gewoon zelf een schatting wilt maken van uw solvabiliteitsratio, kunt u dit doen door uw eigen vermogen te delen door het vreemd vermogen en dit hierna te vermenigvuldigen met 100%. We geven u een voorbeeld. 

  • Eigen vermogen: 1.000.000
  • Totaal vermogen: 1.700.000 
  • Solvabiliteit: (1.000.000/1.700.000)*100% = 58,8% 

In dit voorbeeld heeft de onderneming een solvabiliteitsratio van 58,8%. Dit betekent dat 58,8% van elke euro in de onderneming eigen vermogen is. 

Onderdelen van de berekening (eigen vermogen, vreemd vermogen, totale activa)

Het eigen vermogen is een eenvoudig onderdeel van de berekening. Dit betekent gewoon het verschil tussen uw bezittingen en de schulden die u eventueel heeft. Om tot het totale vermogen te komen, zult u een optelling moeten maken van al uw eigen vermogen en het vreemde vermogen, ook wel bekend als de totale activa. 

Indicatoren van de solvabiliteit

Om na te gaan of een onderneming of bedrijf een gezonde solvabiliteit heeft, zijn er een aantal indicatoren waar naar gekeken kan worden. Voorbeelden deze indicatoren zijn: 

Eigen vermogen/activa ratio

Tot uw activa behoren zowel het vreemd vermogen als het eigen vermogen. Wanneer u de ratio wilt berekenen van uw eigen vermogen tot de activa kant, zult u uw eigen vermogen moeten delen door het vreemd vermogen. Om het hierna in percentages uit te drukken, zult u het daarna moeten vermenigvuldigen met 100. 

Schuld/eigen vermogen ratio

Een andere indicator van een solvabiliteit is een bedrijf met een laag schuld tot eigen vermogen ratio. Hierbij worden de totale schulden gedeeld door het eigen vermogen. Hoe hoger dit getal is, hoe meer afhankelijk het bedrijf is van derde partijen zoals aandeelhouders of banken. Hoe hoger het getal, hoe meer risico’s het bedrijf heeft genomen. 

Dekkingsgraad

Een andere indicator van een bedrijf met financiële gezondheid is een goede dekkingsgraad. Deze indicator geeft namelijk aan of de onderneming voldoende geld in kas of op de bankrekening heeft om aan alle verplichtingen ten opzichte van de aandeelhouders te kunnen voldoen. 

Gebruik in de bedrijfsbeoordeling

Voordat uw bedrijf goedgekeurd zal worden voor een lening, zal een financieel adviseur van de bank of andere instelling uw solvabiliteit berekenen. Ook zullen de andere indicatoren bekeken worden om te kunnen bepalen of uw bedrijf een goede solvabiliteit heeft. 

Evaluatie van financiële gezondheid

De financiële gezondheid van uw bedrijf is zeer interessant voor financiers die geld willen investeren. Deze financiers hebben namelijk als doel om een rendement te krijgen op hun investeringen of om op zijn minst het geld dat ze uitgegeven hebben terug te krijgen. Een financieel adviseur zal naast de solvabiliteit ook nagaan wat er zou gebeuren indien u minder geld of minder voorraad zou hebben en of u eventuele openstaande facturen heeft. 

Kredietwaardigheid van bedrijven

De kredietwaardigheid van een bedrijf wordt gebruikt om aan te tonen hoe sterk een bedrijf is om zijn facturen te kunnen betalen. Indien er een lage score is, kan het zijn dat kredietinstellingen zoals banken niet snel een lening goed zullen keuren. 

Verschillen per sector

De solvabiliteitsratio is niet altijd de beste manier om aan te tonen of een bedrijf financieel gezond is. Zo zal de sector waarin het bedrijf handelt ook een impact hebben op de ratio. 

Solvabiliteitsnormen per sector

Voor kredietinstellingen is het belangrijk om na te gaan of uw bedrijf een gezonde solvabiliteit heeft binnen uw sector. Dit betekent dat ze na zullen gaan wat uw solvabiliteitsscore is in verhouding tot de solvabiliteitsratio’s van andere organisaties binnen uw sector. Indien deze score hoger ligt dan uw concurrentie, zult u meer kans hebben dat uw lening goedgekeurd wordt. 

Interpretatie van solvabiliteitsratio's in verschillende sectoren

Bedrijven in een bepaalde sector kunnen een lagere solvabiliteit hebben dan bedrijven in een andere sector. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een bouwbedrijf veel verschillende leningen en openstaande facturen heeft tijdens het bouwproces, en daarom dus een lage solvabiliteit heeft, en toch sneller een lening zal krijgen dan een bedrijf met een betere solvabiliteit in een andere sector. Kredietinstellingen zullen namelijk rekening houden met de normen binnen de sector. 

Risico's bij lage solvabiliteit

Een lage solvabiliteit komt vaak met een aantal verschillende risico’s voor zowel voor het bedrijf als voor de kredietinstellingen. Een aantal van deze risico’s zijn: 

Faillissementsrisico

Wanneer een bedrijf met een lage solvabiliteitsratio een financiële tegenslag heeft, is er een groot risico dat het bedrijf failliet zal gaan. Wanneer een bedrijf failliet gaat, zullen alle voorraden en activa verkocht worden om de schulden te kunnen dekken, echter kan het zijn dat dit niet voldoende is waardoor schuldeisers vaak niet hun volledige geleende bedrag terug zullen krijgen. 

Beperkte toegang tot financiering

Doordat bedrijven met een lage solvabiliteit meer risico hebben op een faillissement, zullen er ook minder kredietinstellingen en investeerders zijn die hun geld in dit bedrijf willen investeren. Als zo een bedrijf al een financiering krijgt, zullen hier vaak hoge rentes toegepast worden zodat de kredietinstelling zichzelf zo goed mogelijk indekt tegen een faillissement. 

Verbetering van solvabiliteit

Er zijn een aantal dingen die u intern zou kunnen doen om uw bedrijf financieel zo gezond mogelijk te houden. Een van deze dingen is bijvoorbeeld ervoor zorgen dat klanten hun openstaande facturen zo snel mogelijk betalen. Een andere manier is door een goed voorraadbeheer te handhaven. Hoe minder voorraad u heeft, hoe groter de invloed van uw eigen vermogen zal zijn op de solvabiliteitsberekening.

Beheer van schulden en kapitaalstructuur

Een andere manier om uw solvabiliteitsratio te verbeteren, is door uw schulden zo laag mogelijk te houden en eventuele schulden zo snel mogelijk af te betalen. Ook kunt u bijvoorbeeld minder dividend over uw winst uitkeren aan aandeelhouders en deze winst gebruiken voor verdere investeringen en aflossingen binnen uw bedrijf. Wanneer u minder afhankelijk bent van vreemd vermogen of de financiële steun van derde partijen zult u ook uw solvabiliteitsscore kunnen verbeteren. 

Solvabiliteit in financiële rapportage

De solvabiliteit van een bedrijf zal ook op een financieel rapport komen te staan om de staat van een bedrijf aan te kunnen duiden. 

Rol in jaarrekeningen en financiële verslaglegging

Ieder jaar zal een bedrijf een jaarrekening uitbrengen met alle informatie over de inkomsten, uitgaven, voorraden en nog veel meer. Deze jaarrekeningen of financiële verslaggevingen worden gebruikt door kredietinstellingen en investeerders om na te gaan of het bedrijf een gezonde solvabiliteit heeft. 

Regelgeving en normen voor rapportage

In Nederland zal elk bedrijf een jaarrekening en een financieel verslag moeten uitbrengen waar belangrijke informatie in terug te vinden is. Deze jaarrekening en het financieel verslag zullen volgens bepaalde regels ingevuld moeten worden zodat alle informatie van verschillende bedrijven op dezelfde manier gerapporteerd kan worden. Dit is zowel voor de overheid belangrijk om na te gaan of er voldoende belastingen betaald zijn, als ook voor kredietinstellingen om na te gaan of een bedrijf sterk genoeg is om schulden terug te kunnen betalen. 

Internationale perspectieven van solvabiliteit

Door de internationale perspectieven over de solvabiliteit te begrijpen, kan een beter inzicht verworven worden in de wereldwijde financiële trends. Ook zal men beter kunnen begrijpen hoe verschillende economische systemen met elkaar communiceren en samenwerken. 

Vergelijking van solvabiliteitseisen in verschillende landen

Solvabiliteitseisen verwijzen naar de lokale regelgeving die ervoor zorgt dat financiële instellingen voldoende kapitaal behouden om aan hun verplichtingen te voldoen en mogelijke verliezen op te vangen. Deze eisen kunnen zeer verschillend zijn tussen verschillende landen doordat er verschillende regelgevende kaders en economische omgevingen zijn

Invloed van internationale financiële regelgeving

De internationale financiële regelgeving zal een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van wereldwijde bankpraktijken, het beschermen van investeerders en de financiële stabiliteit. Deze regelgevingen worden vaak gevormd als een reactie op een economische crisis om toekomstige risico’s in het systeem te voorkomen. 

Conclusie 

In Nederland hebben bedrijven een bepaalde score om aan te tonen of het bedrijf in een financieel gezonde situatie verkeert, de solvabiliteitsscore. Deze score wordt berekend door het eigen vermogen van een bedrijf te delen door het totale vermogen. Een bedrijf met een lage solvabiliteitsratio hangt vaak af van de financiering van derde partijen en heeft vaak een hoog risico op een faillissement bij economische tegenslagen. Vaak zullen kredietinstellingen en investeerders enkel geld investeren in bedrijven met een solvabiliteit tussen 25 en 45.