Door Luuk Bakker

Resultatenrekening

De resultatenrekening, ook wel bekend als de winst- en verliesrekening, is een essentieel hulpmiddel voor het verkrijgen van informatie voor ondernemers in Nederland.. Dit document biedt niet alleen een overzicht van de financiële gezondheid van een onderneming, maar speelt ook een sleutelrol in de strategische planning, belastingaangifte en het aantrekken van investeerders. In dit artikel verkennen we de diverse facetten van de resultatenrekening. Of u nu een doorgewinterde ondernemer bent of net begint, een duidelijk begrip van de resultatenrekening is essentieel om uw bedrijf naar een hoger niveau te tillen.

Wat is een resultatenrekening? 

De resultatenrekening (winst-en-verliesrekening), is een financieel overzicht dat de opbrengsten en kosten van een bedrijf gedurende een bepaalde periode, meestal een fiscaal jaar, in kaart brengt. Dit overzicht toont expliciet het financiële resultaat – winst of verlies – van de bedrijfsactiviteiten. Het is een dynamisch document dat de economische prestaties van een onderneming weerspiegelt, waarbij de nadruk ligt op de netto omzet, kosten, en uiteindelijk de winstgevendheid. In tegenstelling tot de balans, die een statisch beeld geeft van de financiële status op een specifiek moment, focust de resultatenrekening op de stroom van financiële middelen, waarbij het inzicht geeft in hoe efficiënt en effectief een bedrijf zijn middelen beheert over een periode. Het is een essentieel onderdeel van de jaarrekening en dient als basis voor financiële analyse, belastingplanning, en besluitvorming binnen het bedrijf.

Wettelijke vereisten voor verschillende bedrijfstypes (bv, nv, eenmanszaak)

Het wettelijk en regelgevend kader in Nederland stelt specifieke eisen aan verschillende bedrijfstypes voor het opstellen van een resultatenrekening. Hier is een overzicht van de vereisten voor besloten vennootschappen (bv's), naamloze vennootschappen (nv's) en eenmanszaken.

Besloten vennootschappen (bv's) en naamloze vennootschappen (nv's): wettelijke verplichting 

Bv's en nv's zijn wettelijk verplicht om een jaarrekening op te stellen. Deze moet een balans, een winst- en verliesrekening (resultatenrekening), en een toelichting bevatten.

Deze jaarrekening moet bij de Kamer van Koophandel worden gedeponeerd. Het doel hiervan is om transparantie aan de aandeelhouders, schuldeisers en andere belanghebbenden te bieden. Voor grotere bv's en nv's is het vereist dat een externe accountant de jaarrekening controleert en goedkeurt.

De gedeponeerde jaarrekeningen zijn openbaar en kunnen door belanghebbenden worden ingezien.

Eenmanszaken

Voor eenmanszaken is er geen verplichting om de jaarrekening bij de KVK te deponeren. Hoewel niet verplicht, wordt het opstellen van een resultatenrekening aanbevolen voor een nauwkeurige belastingaangifte en inzicht in de financiële prestaties van de onderneming.

Veel eenmanszaken stellen toch een beknopte jaarrekening op voor intern gebruik, zoals het beoordelen van de financiële gezondheid en het aanvragen van financieringen.

Gedetailleerde informatie over de wettelijke vereisten voor bv's, nv's, eenmanszaken en andere rechtsvormen van bedrijven om een resultatenrekening op te stellen is te vinden op de website van de Kamer van Koophandel (KVK).

Verschil tussen de balans en de resultatenrekening

De balans is een momentopname van de financiële situatie van een bedrijf op een bepaald punt in de tijd, meestal aan het einde van een boekjaar. Het toont wat een bedrijf bezit (activa) en wat het verschuldigd is (passiva), evenals het eigen vermogen.

Terwijl de balans de financiële positie op een bepaald moment weergeeft, toont de resultatenrekening de transacties (inkomsten en uitgaven) over een bepaalde periode. Beide zijn onderling verbonden en vormen een integraal onderdeel van de financiële rapportage van een bedrijf.

Interne vs externe resultatenrekening: verschillen en toepassingen

De interne en externe resultatenrekening zijn twee vormen van financiële verslaggeving die gebruikt worden door bedrijven, maar ze dienen verschillende doeleinden en worden op verschillende manieren gebruikt.

Interne resultatenrekening

Interne resultatenrekeningen worden gebruikt door het management van een bedrijf voor interne besluitvorming. Ze helpen bij het beoordelen van de operationele efficiëntie, het bepalen van budgetten en het uitvoeren van kosten-batenanalyses. Deze rapporten zijn vaak gedetailleerd en kunnen worden aangepast aan specifieke behoeften van het management. Ze kunnen informatie bevatten die niet openbaar wordt gemaakt, zoals kostenstructuur, winstmarges per product en gedetailleerde omzetinformatie. Interne resultatenrekeningen zijn vertrouwelijk en worden niet openbaar gemaakt.

Externe resultatenrekening

Externe resultatenrekeningen worden opgesteld volgens standaard boekhoudkundige principes en zijn bedoeld voor externe belanghebbenden zoals investeerders, crediteuren, en regelgevende instanties.Deze verslagen volgen strikte boekhoudkundige normen en richtlijnen, zoals IFRS of NL GAAP, om consistentie en vergelijkbaarheid te garanderen. Externe resultatenrekeningen worden openbaar gemaakt als onderdeel van de jaarlijkse en kwartaalrapportages van een bedrijf. Ze zijn essentieel voor de transparantie en worden gebruikt om de financiële gezondheid en prestaties van het bedrijf te beoordelen.

Componenten van een resultatenrekening

De componenten van een resultatenrekening omvatten inkomsten, uitgaven, kosten en opbrengsten, en elk speelt een cruciale rol in het bieden van inzicht in de financiële prestaties van een bedrijf. De componenten zijn de volgende:

 • Inkomsten. Dit zijn de totale inkomsten die een bedrijf verdient door de verkoop van goederen of diensten. Bijvoorbeeld verkoop van producten, inkomsten uit diensten, en andere operationele inkomsten.
 • Uitgaven. Dit zijn de kosten die gemaakt worden om inkomsten te genereren. Bijvoorbeeld kosten van verkochte goederen (zoals grondstoffen en directe arbeid), huur, nutsvoorzieningen, en marketingkosten.
 • Kosten. Kosten zijn uitgaven die direct gerelateerd zijn aan de bedrijfsactiviteiten. Bijvoorbeeld salarissen van werknemers, afschrijvingen op apparatuur, onderhoudskosten en verzekeringspremies.
 • Opbrengsten. Dit zijn de inkomsten die het bedrijf genereert uit zijn primaire bedrijfsactiviteiten. Bijvoorbeeld omzet uit verkoop van producten of diensten.
 • Andere belangrijke posten: brutowinst (dit is het verschil tussen de omzet en de kosten van verkochte goederen), bedrijfskosten (dit zijn de kosten die nodig zijn om het bedrijf te runnen maar die niet direct gekoppeld zijn aan de productie van goederen of diensten), nettowinst (dit is de winst die overblijft nadat alle bedrijfskosten, rente, belastingen en andere uitgaven zijn afgetrokken van de totale inkomsten).

Opstellen van een resultatenrekening

Het opstellen van een resultatenrekening in Nederland volgt een gestructureerd proces dat bedrijven helpt bij het nauwkeurig rapporteren van hun financiële prestaties. Hieronder worden de stappen beschreven, inclusief de keuze tussen categoriale en functionele modellen en de rol van software en digitale hulpmiddelen.

Kiezen tussen een categoriaal en functioneel model bij het opstellen van de resultatenrekening

Er zijn categoriale en functionele modellen bij het opstellen van de resultatenrekening. Deze keuze is afhankelijk van de informatiebehoefte van het bedrijf en de belanghebbenden.

 • Categoriaal model: dit model richt zich op de aard van de uitgaven en is eenvoudiger, waardoor het makkelijker te begrijpen is voor mensen die geen diepgaande kennis hebben van bedrijfsactiviteiten. Het is vooral nuttig voor kleine bedrijven of industrieën waar de aard van de kosten belangrijker is dan de plaats waar ze worden gemaakt.
 • Functioneel model: dit model geeft een overzicht van de kosten per bedrijfsfunctie, zoals productie of verkoop. Het is nuttig voor het nemen van strategische beslissingen en het analyseren van de prestaties van verschillende bedrijfssegmenten. Dit model is vooral geschikt voor grotere of complexere organisaties waar inzicht in de kosten per bedrijfsfunctie belangrijker is.

De keuze tussen deze modellen wordt beïnvloed door financiële rapportagedoelstellingen, voorkeuren van belanghebbenden en de complexiteit van de bedrijfsstructuur.

Stappen bij het opstellen van een resultatenrekening

Het opstellen van een resultatenrekening, een cruciaal onderdeel van de financiële verslaggeving van een bedrijf, omvat verschillende stappen zoals de volgende:

 • Verzamelen van financiële gegevens: de eerste stap is het verzamelen van alle relevante financiële gegevens. Dit omvat verkoopinkomsten, kosten van verkochte goederen, operationele uitgaven, belastingen, en andere inkomsten en uitgaven.
 • Classificeren van transacties: de verzamelde gegevens moeten vervolgens worden geclassificeerd in verschillende categorieën zoals omzet, kosten van verkochte goederen, operationele kosten, enz.
 • Berekenen van bruto- en nettowinst: Daarna berekent u de brutowinst door de kosten van verkochte goederen af te trekken van de totale inkomsten. De nettowinst wordt berekend door alle kosten, inclusief operationele kosten, belastingen en rente, af te trekken van de brutowinst.
 • Opstellen van de resultatenrekening: met behulp van de geclassificeerde en berekende gegevens stelt u de resultatenrekening op. Dit document toont de financiële prestaties van het bedrijf over een bepaalde periode.
 • Analyse en interpretatie: na het opstellen van de resultatenrekening, wordt hij geanalyseerd om inzichten te verkrijgen in de financiële gezondheid en prestaties van het bedrijf.
 • Review en aanpassingen: eventuele onnauwkeurigheden of inconsistenties in de resultatenrekening moeten worden geïdentificeerd en gecorrigeerd.

Deze stappen kunnen variëren afhankelijk van de specifieke boekhoudpraktijken van een bedrijf en de regelgeving waaraan het onderworpen is. De rol van boekhoudsoftware kan in dit proces ook aanzienlijk zijn, aangezien veel van de berekeningen en classificaties geautomatiseerd kunnen worden.

Software bij het opstellen van de resultatenrekening

Er zijn verschillende software-oplossingen en programma's beschikbaar die bedrijven kunnen helpen bij het opstellen van hun resultatenrekening. Deze tools variëren in functionaliteit, complexiteit en prijs, waardoor ze geschikt zijn voor verschillende soorten en groottes van bedrijven. Hier zijn enkele bekende software-oplossingen:

 • QuickBooks: QuickBooks is een van de meest populaire boekhoudprogramma's, vooral bij kleine tot middelgrote bedrijven. Het biedt functies voor het bijhouden van inkomsten en uitgaven, het genereren van resultatenrekeningen, en het beheren van facturen en betalingen. 
 • Xero: Xero is een cloud-gebaseerde boekhoudsoftware die bekend staat om zijn gebruiksvriendelijkheid. Het biedt functionaliteiten zoals het automatisch importeren van banktransacties, facturering, en het genereren van financiële rapporten zoals resultatenrekeningen. 
 • SAP ERP: voor grotere ondernemingen is SAP ERP een uitgebreide oplossing die niet alleen boekhouding, maar ook andere bedrijfsfuncties integreert. Het is geschikt voor bedrijven die een meer geïntegreerde aanpak van hun bedrijfsprocessen nodig hebben. 
 • Microsoft Dynamics 365: dit is een andere enterprise resource planning (ERP)-oplossing die uitgebreide functionaliteiten biedt voor financieel beheer, waaronder het opstellen van resultatenrekeningen. 
 • FreshBooks: dit is een kleinere, maar zeer gebruiksvriendelijke boekhoudsoftware die geschikt is voor freelancers en kleine bedrijven. Het biedt functionaliteiten zoals het bijhouden van uitgaven, tijdregistratie en het genereren van financiële rapporten. 

Elk van deze software-oplossingen heeft zijn eigen unieke kenmerken en voordelen. Het is belangrijk om te kiezen voor een software die past bij de specifieke behoeften en de grootte van uw bedrijf. Het is ook aan te raden om te profiteren van eventuele gratis proefversies of demonstraties die door deze bedrijven worden aangeboden, om een goed inzicht te krijgen in hoe de software in de praktijk werkt.

Het analyseren van een resultatenrekening

Het analyseren van een resultatenrekening is een belangrijk onderdeel van zowel financiële analyse als bedrijfsbeheer. Hier volgen enkele richtlijnen voor het lezen en begrijpen van de resultatenrekening en hoe je deze kunt gebruiken voor zakelijke beslissingen en strategische planning.

Hoe lees en begrijp je een resultatenrekening

 • Identificeer de hoofdcomponenten: de resultatenrekening bestaat uit inkomsten, kosten van verkochte goederen, bedrijfskosten, en overige uitgaven. Het eindresultaat is de nettowinst of het nettoverlies.
 • Inkomstenanalyse: beoordeel de totale inkomsten en bekijk de trends over meerdere perioden. Vergelijk de inkomsten ook met de industrienormen en concurrenten.
 • Kostenanalyse: analyseer de verschillende soorten kosten, waaronder de kosten van verkochte goederen en operationele kosten. Let op veranderingen in kosten en hun impact op de winstgevendheid.
 • Nettowinst: de nettowinst toont de winstgevendheid van het bedrijf. Vergelijk de nettowinst over verschillende perioden om trends en patronen te identificeren.

Gebruik van de resultatenrekening voor bedrijfsbeslissingen en strategische planning

 • Prestatiebeoordeling: gebruik de resultatenrekening om de algehele financiële prestaties van het bedrijf te beoordelen. Dit helpt bij het maken van beslissingen over investeringen, kostenbeheersing en groeistrategieën.
 • Budgettering en prognoses: analyseer historische data uit de resultatenrekening voor het opstellen van budgetten en financiële prognoses.
 • Benchmarking: vergelijk uw bedrijfsresultaten met die van concurrenten of industrienormen om sterke punten en verbeterpunten te identificeren.

Wat staat er niet op de resultatenrekening?

Hoewel de resultatenrekening een cruciaal overzicht biedt van de financiële prestaties van een bedrijf over een specifieke periode, zijn er bepaalde elementen die er doorgaans niet op vermeld staan:

 • Vaste activa: de waarde van vaste activa zoals gebouwen, land en grote apparatuur wordt niet op de resultatenrekening weergegeven. Deze items worden op de balans opgenomen en hun waardevermindering wordt via afschrijvingen over een reeks van jaren in de resultatenrekening verwerkt.
 • Investeringen en desinvesteringen: aankopen of verkopen van vaste activa of andere lange termijn investeringen verschijnen niet op de resultatenrekening. Deze transacties worden op de balans en in het kasstroomoverzicht verwerkt.
 • Schulden en eigen vermogen: informatie over de schulden en het eigen vermogen van een bedrijf wordt niet op de resultatenrekening vermeld, maar op de balans.
 • Gedetailleerde kasstromen: terwijl de resultatenrekening inkomsten en uitgaven laat zien, geeft het geen gedetailleerd overzicht van de kasstromen. Voor een compleet beeld van hoe geld binnenkomt en uitgaat, wordt het kasstroomoverzicht gebruikt.
 • Niet-operationele transacties: bepaalde niet-operationele transacties, zoals winsten of verliezen uit de verkoop van activa of schikkingen van rechtszaken, kunnen op de resultatenrekening worden vermeld, maar de details van deze transacties worden meestal elders gerapporteerd.
 • Toekomstige verplichtingen: toekomstige betalingsverplichtingen, zoals leaseverplichtingen of niet-opgenomen pensioenverplichtingen, worden niet altijd direct in de resultatenrekening opgenomen.
 • Aandelen-gerelateerde transacties: transacties die betrekking hebben op aandelen, zoals dividenduitkeringen aan aandeelhouders, worden niet op de resultatenrekening vermeld. Die zijn terug te vinden in het eigen vermogen gedeelte van de balans.

Door het ontbreken van deze elementen is de resultatenrekening het beste te analyseren in combinatie met andere financiële overzichten zoals de balans en het kasstroomoverzicht. Dit biedt een completer en accurater beeld van de financiële positie en prestaties van een bedrijf.

Veelgemaakte fouten bij het maken van de resultatenrekening en tips

Bij het opstellen van een resultatenrekening kunnen er verschillende fouten voorkomen, maar er zijn ook tips die helpen om nauwkeurigheid en naleving te waarborgen. Hier is een overzicht van veelvoorkomende fouten en aanbevolen praktijken.

Veelgemaakte fouten

 • Onjuiste categorisering: het verkeerd categoriseren van inkomsten en uitgaven is een veelvoorkomende fout. Dit kan leiden tot misleidende informatie over de winstgevendheid van het bedrijf.
 • Over het hoofd zien van bepaalde kosten: het niet meenemen van alle relevante kosten, zoals indirecte kosten of overhead, kan leiden tot een vertekend beeld van de werkelijke kosten.
 • Afschrijvingsfouten: onjuiste berekening of toewijzing van afschrijvingen kan de winstgevendheid verkeerd weergeven.
 • Fouten in de data-invoer: handmatige invoerfouten kunnen leiden tot onnauwkeurige resultaten. Dit is vooral een risico bij het gebruik van spreadsheets.
 • Niet up-to-date zijn: het niet regelmatig bijwerken van de resultatenrekening kan leiden tot verouderde informatie, wat besluitvorming kan beïnvloeden.

Best Practices

 • Gebruik betrouwbare software: geautomatiseerde boekhoudsystemen verminderen de kans op menselijke fouten en helpen bij het correct categoriseren van transacties.
 • Regelmatige afstemming: het regelmatig afstemmen van de boekhouding met bankafschriften en andere financiële documenten helpt om fouten te identificeren en te corrigeren.
 • Gedetailleerde documentatie: zorg voor gedetailleerde documentatie van alle financiële transacties. Dit helpt bij het verduidelijken en verifiëren van gegevens.
 • Train het personeel: zorg ervoor dat medewerkers goed getraind zijn in boekhoudkundige principes en softwaregebruik.
 • Externe review: laat een externe accountant of auditor de resultatenrekening periodiek controleren om nauwkeurigheid te garanderen.
 • Volg  de boekhoudstandaarden: houd je aan de relevante boekhoudkundige normen en principes om te zorgen voor naleving en vergelijkbaarheid.
 • Analytische beoordeling: gebruik analytische technieken om trends en afwijkingen te identificeren die verdere inspectie kunnen vereisen.

Voorbeeld van een eenvoudige resultatenrekening

Hieronder vind je een voorbeeld van een eenvoudige winst- en verliesrekening voor een fictief Nederlands bedrijf, "De Nederlandse Fietsenmaker bv," voor het boekjaar 2023.

Resultatenrekening van De Nederlandse Fietsenmaker bv voor het jaar 2023 (in euro's)

 • Opbrengsten
  • Verkoop fietsen: € 500.000
  • Reparatieservice: € 100.000
  • Totaal opbrengsten: € 600.000
 • Kosten van verkochte goederen
  • Inkoop fietsen: € 200.000
  • Materialen voor reparatie: € 20.000
  • Totaal kosten van verkochte goederen: € 220.000
 • Brutowinst
  • (Opbrengsten - kosten van verkochte goederen): € 380.000
 • Bedrijfskosten
  • Salarissen personeel: € 150.000
  • Huur bedrijfspand: € 30.000
  • Verzekeringen: € 10.000
  • Overige bedrijfskosten: € 20.000
  • Totaal bedrijfskosten: € 210.000
 • Bedrijfsresultaat
  • (Brutowinst - bedrijfskosten): € 170.000
 • Financiële lasten
  • Rentelasten leningen: € 5.000
 • Nettowinst voor belasting
  • (Bedrijfsresultaat - financiële kosten): € 165.000
 • Belastingen
  • (Geschatte belasting 25% over nettowinst): € 41.250
 • Nettowinst na belasting
  • (Nettowinst voor belasting - belastingen): € 123.750

Dit is een eenvoudig voorbeeld waarin de basiscomponenten van een winst- en verliesrekening worden weergegeven. De werkelijke cijfers kunnen variëren afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten, de omvang van het bedrijf en de markt waarin het opereert. Het is ook belangrijk op te merken dat verschillende bedrijven mogelijk aanvullende of alternatieve kostenposten hebben, afhankelijk van hun specifieke bedrijfsmodel en industrie.

Conclusie

De resultatenrekening, of de winst- en verliesrekening, is een vitaal instrument voor elk bedrijf, inclusief ondernemingen in Nederland. Deze biedt een gedetailleerd overzicht van de financiële prestaties over een bepaalde periode, essentieel voor zowel interne beoordeling als externe rapportage. Het document is cruciaal voor strategische planning, belastingaangifte, en het aantrekken van investeerders. Door de inkomsten, uitgaven en uiteindelijk de winst of het verlies nauwkeurig weer te geven, stelt het ondernemers in staat om geïnformeerde beslissingen te nemen die cruciaal zijn voor de groei en het succes van hun bedrijf.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen de resultatenrekening en de liquiditeitsbegroting?

Het verschil tussen een resultatenrekening en een liquiditeitsbegroting leggen we hieronder uit.

Resultatenrekening: dit financiële overzicht toont de winstgevendheid van een bedrijf over een specifieke periode (zoals een kwartaal of jaar) en omvat alle inkomsten en uitgaven, ongeacht of deze cash zijn. Het weerspiegelt hoe de omzet wordt omgezet in nettowinst of -verlies, inclusief non-cash items zoals afschrijvingen.

Liquiditeitsbegroting: dit is een prognose die zich richt op de cashflow van het bedrijf. Het toont de verwachte inkomende en uitgaande geldstromen om te bepalen of het bedrijf voldoende liquide middelen heeft om aan zijn financiële kortetermijnverplichtingen te voldoen. In tegenstelling tot de resultatenrekening houdt deze begroting geen rekening met non-cash items.

Kortom, terwijl de resultatenrekening de algehele winstgevendheid toont, focust de liquiditeitsbegroting zich op de cashflow en de directe liquiditeit van het bedrijf.

Wat is het verschil tussen een analytische resultatenrekening en een gewone resultatenrekening?

Het verschil tussen een analytische resultatenrekening en een gewone resultatenrekening ligt in hun detailniveau en focus.

Gewone resultatenrekening: dit is een standaard financieel overzicht dat de inkomsten en uitgaven van een bedrijf over een bepaalde periode toont, resulterend in de netto winst of verlies. Het biedt een algemeen overzicht van de financiële prestaties van het bedrijf zonder diepgaande analyse van de cijfers.

Analytische resultatenrekening: deze resultatenrekening gaat een stap verder door een gedetailleerde analyse te bieden van de verschillende componenten van de inkomsten en uitgaven. Het kan bijvoorbeeld inzicht geven in kostenstructuren, winstmarges per product of dienst, en veranderingen in omzet en kosten over de tijd. Dit type resultatenrekening is nuttig voor het maken van meer geïnformeerde bedrijfsbeslissingen omdat het dieper ingaat op de 'waarom' achter de cijfers.

Kort gezegd, terwijl een gewone resultatenrekening een overzicht biedt van de financiële prestaties, biedt een analytische resultatenrekening een diepgaande kijk op de onderliggende factoren en trends die deze prestaties beïnvloeden.

Bronnen:

 1. https://ondernemersplein.kvk.nl/jaarverslag-of-jaarrekening/
 2. https://www.kvk.nl/geldzaken/waarom-een-winst-en-verliesrekening/ 
 3. https://corporatefinanceinstitute.com/resources/accounting/income-statement/