Door Joanna de Vries

Quick ratio

De Quick Ratio, ook bekend als de Acid-test ratio, is een belangrijke financiële maatstaf die de liquiditeitspositie van een onderneming meet. Het geeft aan in hoeverre een bedrijf in staat is om op korte termijn zijn lopende verplichtingen te voldoen zonder de verkoop van voorraden. Deze artikel is voornamelijk gericht op financiële professionals, investeerders en studenten in de economie.

Definitie van Quick Ratio

De Quick Ratio is een indicator die de verhouding weergeeft tussen de vlottende activa, exclusief voorraden, en de kortlopende verplichtingen van een onderneming. Deze ratio wordt berekend door de vlottende activa (zoals kasgelden, banktegoeden, debiteuren en andere snel omzetbare activa) te verminderen met de voorraden en dit te delen door de kortlopende schulden. De formule is als volgt:

Quick Ratio = (Vlottende Activa − Voorraden) / Kortlopende Schulden​

Belang van Quick Ratio in Financiële Analyse

De Quick Ratio wordt gebruikt om de korte termijn liquiditeit en financiële gezondheid van een bedrijf te beoordelen. Een hogere ratio duidt op een grotere liquiditeit en een beter vermogen om schulden op korte termijn af te lossen. Deze ratio is cruciaal voor schuldeisers en investeerders om de risico's van hun investeringen in te schatten. Bedrijven met een lage Quick Ratio kunnen moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen van nieuwe leningen of kredieten.

Quick Ratio versus Current Ratio

De vergelijking tussen de Quick Ratio en de Current Ratio is cruciaal in financiële analyse, aangezien beide ratio's de liquiditeitspositie van een bedrijf meten, maar op verschillende manieren. De Current Ratio wordt berekend als het totaal van liquide activa en vlottende activa gedeeld door het kort vreemd vermogen (kortlopende schulden). De formule is als volgt:

Current Ratio = (Liquide Activa + Vlottende Activa) / Kort Vreemd Vermogen

Deze ratio omvat zowel snel omzetbare activa (zoals kasgelden en debiteuren) als minder snel omzetbare activa, zoals voorraden. Hierdoor biedt de Current Ratio een meer omvattende kijk op de vermogenspositie van een bedrijf vergeleken met de Quick Ratio, die voorraden uitsluit van de berekening. De Current Ratio geeft dus een breder beeld van de capaciteit van een bedrijf om aan zijn kortetermijnverplichtingen te voldoen.

In tegenstelling hiermee richt de Quick Ratio zich strikt op de meest liquide activa (exclusief voorraden) in verhouding tot de kortlopende schulden. Het is een conservatievere maatstaf omdat het rekening houdt met de snelheid waarmee bepaalde activa kunnen worden omgezet in contanten.

Beide ratio's zijn waardevol voor financiële analisten en investeerders. De Current Ratio is nuttig voor een algemeen begrip van de liquiditeit, terwijl de Quick Ratio een striktere beoordeling biedt van het vermogen van een bedrijf om op zeer korte termijn aan zijn verplichtingen te voldoen. Het gebruik van beide ratio's samen biedt een uitgebreider beeld van de financiële gezondheid van een onderneming.

Interpretatie van Quick Ratio Waarden

De ideale waarde van de Quick Ratio kan variëren per industrie en bedrijf, maar over het algemeen wordt een ratio van 1:1 of hoger als gezond beschouwd. Dit betekent dat het bedrijf voldoende liquide middelen heeft om zijn kortlopende verplichtingen te dekken zonder een beroep te hoeven doen op de verkoop van zijn voorraden. Een ratio onder 1 kan wijzen op potentiële liquiditeitsproblemen.

Quick Ratio in Praktijk

In de praktijk wordt de Quick Ratio gebruikt door bedrijfsanalisten, investeerders en kredietbeoordelaars om snel een beeld te krijgen van de liquiditeitspositie van een bedrijf. Het is een nuttig instrument voor het maken van vergelijkingen tussen bedrijven binnen dezelfde sector en voor het volgen van de liquiditeitstrends over tijd binnen een bedrijf.

Conclusie

De Quick Ratio is een essentiële financiële maatstaf voor het beoordelen van de korte termijn liquiditeitspositie van een bedrijf. Het biedt waardevolle inzichten in het vermogen van een bedrijf om zijn lopende verplichtingen te voldoen, wat cruciaal is voor schuldeisers, investeerders en het management van het bedrijf. Een gedegen begrip van de Quick Ratio is daarom van groot belang voor iedereen die betrokken is bij financiële analyse en besluitvorming.